Paano nga ba tayo dapat maghanda?

Isang Pagninilay sa Ikalawang Linggo ng Adbiyento –Taon B
7 Disyembre 2014 

image

Two candles have been lit; two more to go! Sketch by Mark Anthony Ramos, Graphics by Br Paul Dungca, SDB

Napakinggan natin ang paglalahad ni San Marcos  (1:1-8)  sa pasimula ng kanyang Ebanghelyo. Nakapagtatakang hindi niya ito sinimulan sa pagsilang ng ating Panginoon sa isang sabsaban. Bagkus, ang kuwento niya’y nagsimula sa isang mahabang mahabang pagbabalik-tanaw—mga isang siglo bago isilang ang Panginoon—sa panahong  nagpapahayag pa lang ang mga propeta tungkol sa pagdating ng “isang sugo na maghahanda sa daraanan ng Panginoon.”

Kung noong nakaraang Linggo nabatid natin na darating ang Panginoon, ang liturhiya ng ikalawang Linggo ng Adbiyento ay nakasentro sa tema ng Paghahanda.

Sa Unang Pagbasa (Isaias 40:1-5.9-11), makikita nating sa gitna ng pagkalugmok ng bayang Israel dahil sa pagpapatapon at pang-aalipin sa kanila sa Babilonya, dumating ang isang napakagandang balita: Dapat silang magalak, darating ang Panginoon at Siya mismo ang hahango sa kanilang pagka-alipin.

Sa magandang balitang ito, isang tinig ang umalingawngaw, ang mensaheng hatid nito: “Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang; isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos.”

Lahat tayo ay nakaranas nang magpatuloy ng panauhin sa bahay. Kung simpleng mga kaibigan lang, walang kaso. Pero kung boss ng mister mo ang darating sa susunod na Linggo para sumalo sa inyong hapag-kainan, ibang usapan na ‘yan: Mag-gigineral cleaning tayo; ilalabas ang mga babasaging pinggan at baso; ‘di tayo magkakandatuto sa pag-paplano nang kung ano pa man ang puwedeng ihain sa mesa.

Marahil ganito ang sinasaloob ng tinig na iyon: Diyos mismo ang darating, baka naman pwedeng paghandaan natin!?

Sa Ikalawang Pagbasa (2 Pedro 3:8-14), pinalakas ni San Pablo ang loob ng mga taga-Corinto. Marami sa kanila ang nanlumo nang hindi kaagad dumating ang Panginoon tulad ng kanilang inaasahan. Ngunit siniguro sa kanila ni San Pablo, “Hindi  nakakalimot ang Panginoon sa Kanyang  pangako.” At ang dahilan kung bakit hindi pa Niya tinutupad ang Kanyang pangako ay alang-alang din sa kanila: binibigyan sila ng pagkakataong “makapagsisi at magbalik-loob … sapagkat hindi Niya nais na [sila’y] mapahamak.”

Ang mga estudyante sa atin ay maligaya kapag pinostpone ng teacher ang exam. Lalo na kapag hindi pa sila handa. Kung sa Miyerkules ibibigay ang pagsusulit, mas maganda! Mas makapag-hahanda sila ng husto.

Panahon ng Adbiyento, Panahon ng Paghahanda

Paano nga ba tayo dapat maghanda? Ngayong Linggo, ituon natin ang ating atensyon sa isang taong binanggit sa Ebanghelyo: si Juan Bautista.

Kung ang tinig sa Unang Pagbasa ay nanatiling tinig lamang–itinatanghal si Juan Bautista hindi lang bilang isang propetang naghanda para sa pagdating ng ating Panginoon. Bagkus, ang kanyang buong buhay ay naging isang magandang halimbawa kung paano ihanda ang sarili upang maluwalhati ang Diyos.

Malinaw ang paglalarawan sa kanya sa Ebanghelyo: simple lang ang kanyang pananamit, maging ang kanyang pagkain. Nanahan siya sa ilang upang doo’y mangaral at magbinyag. Siya na nagsabing hindi karapat dapat magkalag ng sintas ng sandalyas ng Panginoon—ay siya mismong pinapurihan ni Hesus.

Ang kanyang yagit na pananamit ay tumawag ng pansin, hindi upang hangaan siya, ngunit upang ituon ang atensyon sa kung sinong ipinakikilala niya. Ang kanyang pagkain marahil ay hindi kaiinggitan kahit ng isang maralita.

Ang kanyang mensahe ay hindi lamang nadinig, ngunit higit sa lahat, namalas ng mga taong nakapaligid sa kanya sa pamamagitan ng kanyang magandang halimbawa.

Sa payak na pagkakalarawan sa kanya sa Ebanghelyo, mababanaag natin ang buhay ng isang taong naghanda upang makadaupang-palad ang Panginoon. At kung seryoso tayong ihanda ang ating sarili para sa darating na kapaskuhan, pwede nating simulan sa mensaheng iminungkahi niya: Linisin natin ang ating puso. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s