Ang Tamis ng Paghihintay

image

Isang kandila na lang, Pasko na! Grapikong sining likha ni Br Paul Dungca, SDB

Ika-3 Linggo ng Adbiyento—Taon B
December 14, 2014

Sa paglalarawan na ang kaka-alis pa lang na bagyo ay sinlakas ng bagyong Yolanda, nakabingit ang madami sa atin sa pagkakaupo at sa paghihintay sa kanya. Nakakatakot alalahanin ang pananalantang dulot ni Yolanda. At natutunan na natin marahil ang leksyon na huwag maliitin ang banta ng kalikasan. Salamat sa Diyos, dahil dumaan man ang bagyo, nakapaghanda naman tayo.

Ngunit patuloy pa rin tayo sa paghihintay. Ngayong Linggo, inaanyayahan tayo ng liturhiya na lahukan ito ng kagalakan, ng pananabik. Tiyak na tiyak ang pagdating ng Panginoon. At sa paghahandang isinasagawa natin, pinapasilip sa bawat isa sa atin ang kagalakang hatid ng pagdating Niya.

Isinasantabi natin ngayong Linggo ang kulay lilang sumisimbolo sa penitensyang isinasagawa natin bilang paghahanda. Ang kulay rosas na kandilang atin nang sinindihan ay ‘patikim’ sa kagalakang kaakibat ng Kanyang pagdating.

Ang  ating mga pagbasa din ngayong Linggo ay nagsisilbing isang silid-aralan upang tulungan tayong ituon ang ating atensyon sa kagalakang dulot ng Kanyang pagdating.

Sa unang pagbasa (Isa 61:1-2.10-11), isinaysay ni Propeta Isaias ang tila isang rebolusyong magpapanibago sa ating mga buhay. Isang pangyayaring magdudulot ng pag-asa sa bawat isa atin:  Ang magandang balita’y ihahatid sa mahihirap, ang sugat ng puso’y hihilumin nang tuluyan, at ang bawat bihag at bilanggo’y lubos  nang makalalaya. Hinirang siya ng Panginoon upang ihatid ang balitang naririto na nga ang panahon ng kaligtasang dulot ng ating Panginoon.

Ang bawat isa sa atin ay may inaasam-asam, mayroong simpleng hiling, mayroong munting panalangin. At sa pagdating ng ating Panginoon, dala Niya ang kasagutan sa mga tanong na naka-kubli sa ating puso … At higit sa lahat, ang hatid Niya’y kagalakan!

Ito rin ang ipinupunto ng ikalawang pagbasa ngayong Linggo (1 Tes 5:16-24). Ang panimulang bungad ni Apostol San Pablo sa liham niya: “Magalak kayong lagi!” Ngunit kalakip nito ang pagpapa-alala sa ating padalisayin ang ating puso sa panahon ng paghihintay. Sapagkat ito ang pinakamahusay na paraan ng paghahanda “hanggang sa pagparito ng Panginoon.”

Tama nga naman. Upang lubos tayong makapagdiwang sa kagalakang dulot Niya,  hinihimok tayo ni San Pablong lumayo sa lahat ng uri ng kasamaan.

Sa Ebanghelyo (Jn 1:6-8. 19-28), itinanggi ni San Juan Bautistang siya ang Mesiyas. Sa halip, ipinakilala niya na isa lamang siyang tinig na sumisigaw sa ilang upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Isa lamang siyang nagpapatotoo sa liwanag na hatid ng ilaw ng Panginoon. Upang sinuman  na makasumpong sa liwanag niya ay manalig sa maringal na ilaw na taglay ng Panginoon.

Halos nasa kalagitnaan na tayo ng buwan ng Disyembre. Nababalot na ng palamuti ang karamihan sa mga gusaling nakikita natin. Nakapagdudulot ito ng liwanag sa karimlan ng gabi. Ngunit sana’y ganito rin ang kalagayan ng ating mga puso. Sana’y binabalot din ito ng liwanag, ng kagalakan, ng pag-asang umaasam-asam na makamit ang biyaya ng Panginoon.

Ang taglay na ilaw ng Panginoon ay pag-ibig. Pag-ibig na lumilingap sa mga naghihirap, humihilom sa bawat sugatan, at patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa bawat bihag at bilanggo.

Tayong mga nakadinig at nagdiwang sa kagalakang hatid ng Mabuting Balita’y inaasahang ibabahagi din ito sa iba. Ikuwento natin si Kristo sa mga taong makakasalubong natin. Ibahagi natin ang pag-ibig na taglay Niya. Ihatid natin sa kanila ang pagdating ng tiyak na pag-asang tunay na masasandalan sa kabila ng bawat unos na dumarating.

Ang Diyos ay butihin: Ito ang ibig sabihin ng pangalan ni Juan. At kapag nakapaghatid tayo ng kagalakan sa kanilang mga puso, ito rin sana ang masasambit ng bawat taong makakasalamuha natin: Ang Diyos ay butihin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s