Kung may awit ang Diyos para sa atin, ano ang tono nito?

Pagninilay sa Ika-7 Araw ng Simbang Gabi
December 22, 2014

May mga emosyong hindi kayang ibulalas ng simpleng salita lang. ‘Yung iba sa atin, para mas may dating ang gustong sabihin, dinadaan ito sa sulat …  O ‘di kaya, sa mas nakararami sa atin, sa pamamagitan ng awit.

Sa katunayan, ang mapapakinggan natin ngayong ika-7 araw ng Simbang Gabi ay dalawang awit mula sa dalawang inang nag-uumapaw ang kagalakan dahil sa kabutihang ipinamalas sa kanilang ng Panginoon.

Ngunit kailangan nating linawin na ang awit ni Ana—sa salmo—at ang awit ni Maria—sa Ebanghelyo—ay hindi lamang udyok ng pagpapasalamat kapalit ng mga personal na panalanging tinupad ng Panginoon, bagkus, ang mga ito’y nagsilbing isang alingawngaw ng pagpapasalamat ng buong sangkatauhan sa kabutihang hatid ng Diyos mula pa noong una.

Ang kanilang mga himig

Matapos ang paghihintay ng maraming taon upang magka-anak, inihandog ni Ana ang sanggol na si Samuel sa Diyos, ang batang katuparan ng kanyang matagal na panalangin. Sa isang lipunang mababa ang tingin sa mga babaeng hindi magka-anak, ang pagdating ng sanggol sa kanyang buhay ay pag-aangat ng kanyang dignidad.

Sa papuring awit ni Maria, mas kilala sa pamagat na Magnificat, masasalamin ang niloloob ni Maria: Puno ng kababaang loob at ang atensyon ay hindi sa kumakanta, bagkus sa pinag-aalayan nito: ang Panginoon at ang Kanyang kabutihan.

Pero kung umaasa tayong ang Diyos ay nagdudulot lang ng kaginhawahan at wala nang iba pa, baka ibang klaseng diyos ang tinutukoy ninyo, malayo sa pagka-Diyos ni Hesus. Masasalamin sa dalawang awit ang mala-rebolusyong kaakibat ng pagdating ng Panginoon sa ating buhay.

Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig,
pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono,
at itinaas ang mga nasa abang kalagayan.

Ang simbolo ng pag-asang darating ay siya mismong magdudulot ng kagulumihanan sa ating buhay. Maliligalig ang mga makapangyarihan at giginhawa ang kalooban ng mga nagdarahop. Mapapahiya ang mayayabang at itataas ang may mabababang loob.

Tama. Si Hesus ay ang tagapagligtas ng naaapi at tagapagtaguyod ng mabababa. Ngunit hindi lamang siya aktibistang nagpapatupad ng reporma dulot ng idelohiya. Ang dala niya ay Mabuting Balitang naghahayag ng kaligtasang manunuot sa bawat hibla ng ating katauhan.

Ang awit ng Diyos

Ang awit ng dalawang inang ito, ay awit din ng Diyos para sa atin. Isang pagpapakilala kung sino nga ba Siyang talaga. Kung anong klaseng Diyos ang nakipaglakbay sa tao noong simula pa ng kasaysayan—ay siya rin mismong Diyos na darating sa pamamagitan ng sanggol na si Hesus. Sa pamamagitan nito, ipinakikilala Niya ang Kanyang kalooban, ipinagbibigay-alam Niya na mahalaga sa Kanya  ang mga mabababa, ang mga naghihirap, yung mga dinudutsa ng lipunan.

Nasa kanila ang puso ng Diyos.

Ang kanilang awit nawa ay magsilbing isang huwaran sa atin kung paano tunay na manalangin. At tayong naglakbay nitong nakaraang apat na linggo ng adbiyento ay mabigyan sila ng pansin.

Ang himig nawa ng dalawang inang narinig natin sa liturhiyang ito ay maging himig din natin, sa paskong darating at sa bawat araw ng ating buhay. Kapag magkakagayon, magkakaroon ng katuparan ang pamaskong himig “at magbuhat ngayon, kahit hindi pasko ay magbigayan.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s