Tapos na ang Silent Treatment!

Isang pagninilay sa ika-9 Araw ng Simbang Gabi
Ika-24 ng Disyembre 2014

wpid-zechariah-and-elizabeth.jpg.jpeg

Makibahagi tayo sa kaligayahan nila Zacarias at Isabel!

Matapos nating mapakinggan ang awit ng dalawang ina noong isang araw, ngayong huling gabi ng ating paghahanda sa pagsapit ng kapaskuhan, isang awit ng ama naman ang ating bibigyang pansin: Ang Awit ni Zacarias.

Ang pagsilang ng kanyang anak ay hindi lamang naging katuparan ng kanyang panalangin. Bagkus, masasabing ito rin ang huling hakbang na nagpatibay na totoong totoo, tiyak ang pagdating ng Mesiyas!

Ang awit na kanyang naibulalas matapos niyang ipagkaloob sa sanggol ang pangalang Juan—na ang sugo mismo ng Panginoon ang nagbigay—ay naging isang napakagandang paglingon sa katuparan ng pangako ng Panginoon,

Sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una, 
na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway,  at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin.  
Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang 
at aalalahanin ang kanyang mga banal na tipan. 
Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham…

Habang binabasa natin ang mga linyang ito, mapapansing ito’y hindi lamang awit, ito mismo ang inilahad ng kanyang puso—ang  mismong nilalaman ng kanyang panalangin.

Ngunit nangyari lamang ito nang mapag-dugtong dugtong niya ang mga pangyayari. Ang pag-dating ng anghel upang ibalita sa kanya ang mangyayari … at ang kaganapan ng balitang ito sa pamamagitan ng pagsilang ng kanyang anak!

Ang pagiging pipi niya ay hindi isang kaparusahan, kung hindi isang leksyong kailangan niyang matutuhan: Ang makinig sa Panginoon at ang pangangailangang manampalataya sa Kanya.

Sa Lumang Tipan, ninais ni Moses na makita ang mukha ng Panginoon, ngunit wala pang nakakakita dito na hindi namatay. Sa halip, tinakpan ng Diyos ang kanyang mata, at nang makadaan na Siya, hinayaan Niyang masilayan ang kanyang likuran.

Madalas sabihin ng rector ko na kadalasan, ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay ay mababanaag lang kung tapos na ang isang bagay. Dito pumapasok ang kahalagahan ng pagbubulay-bulay sa isang kabanata ng ating buhay na katatapos pa lamang.

Batid ni San Ignacio ang kahalagahan nito kung kaya itinuro niya ang Examination of Consciousness sa kanyang mga Heswita. Isa itong gawaing ispiritwal kung saan pinapasadahan ng mabilis ang nagdaang araw at makita kung saan-saang bahagi ng nagdaang araw naramdaman ang Panginoon at kung paano Siya kumilos sa ating buhay.

Kinailangang manahimik ni Zacarias upang mas matuto siyang makinig. At sa siyam na buwan ng kanyang pananahimik, nasumpungan niya ang Panginoon. Kaya nga nang muli niyang mabuksan ang kanyang bibig, ang naibulalas niya ay pagpupuri lamang sa Panginoong butihin.

Marahil, ito rin ang isa sa pinakamainam na paghahandang maaari nating isagawa bago sumapit ang araw ng bukas, ang araw ng pag-gunita na isinilang ang Panginoong nagdulot ng ligaya sa mundo.

Sa pamamagitan ng katahimikan at pananalangin, lumilinaw ang pagtingin natin sa mga bagay na kung tutuusin ay parang walang katiyakan. Ngunit katulad nga ng ating natunghayan sa buhay ni Zacarias, walang hindi mapangyayari ang Diyos.

Kailangan lang makinig tayo sa Kanya at manalig.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s