Saan Masisilayan ang Liwanag ni Kristo?

Pagninilay sa Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon–Taon B
04 Enero 2015

Ang liwanag ng tala ang gumabay sa mga Pantas na matagpuan ang bagong silang na Panginoon. Likhang sining ni Mark Anthony Ramos.

Ang liwanag ng tala ang gumabay sa mga Pantas na matagpuan ang bagong silang na Panginoon. Likhang sining ni Mark Anthony Ramos.

Ngayong Linggo, ipinagdiriwang natin ang Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon.

Laman ng mga pagbasa natin ngayon ang pagpapasilay sa atin ng Kanyang liwanag at kaluwalhatian. Oo, isinilang  siya bilang isang ordinaryong sanggol, ngunit mayroong kung anong ispesyal sa kanyang nagpapakilala sa atin kung sino nga ba Siyang talaga.

Sa Unang Pagbasa (Isa 60:1-6), inihayag ni Propeta Isaias na sa pamamagitan ng liwanag ng Panginoon, magniningning ang Kanyang bayan. At sa liwanag nitong taglay, “Ang lahat ng mga bansa’y mangagsisilapit dito ng kusa.”

Ipinaaalala din sa atin ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa (Ef 3:2-3.5-6) na inihudyat ng pagdating ni Kristo ang pagkakabuwag ng hadlang sa pagitan ng mga Judio at mga Hentil.

Inilahad naman ni San Mateo sa Ebanghelyo (Mt 2:1-12) kung paanong sa pamamagitan ng liwanag ng isang bituin, natunton ng mga Pantas ang kanilang hinahanap, ang bagong silang na si Hesus.

Noong unang panahon kasi’y naging gawi na ng mga sinaunang tao na magmasid sa galaw ng mga bituin at planeta sa kalangitan. Ang mga ito’y nagbibigay sa kanila ng mga pangitaing maaaring makaapekto sa kasaysayang nagaganap sa kalupaan.

Kaya nang mabatid ng mga Pantas ang kakaibang kilos ng isang tala, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Naglakbay sila mula sa silangan at ipinagtanong-tanong nila kung saan ipinanganak ang Hari ng mga Judio.

Narinig ni Haring Herodes ang pakay ng grupo, at ayon sa Ebanghelyo, “naligalig siya ng labis.”

Seloso kasi siya sa kapangyarihan. Kasaysayan na mismo ang naging saksi nang ipinapatay niya ang ilan sa kanyang kapamilya—kasama na dito ang kanyang asawa’t tatlong anak, sa simpleng kadahilanang ayaw niya ng karibal sa kapangyarihan.

Alam ng lahat ng punong saserdote at mga eskriba kung nasaan ang sanggol, ngunit nakapagtatakang wala silang ginawa. Ang kanilang kaalaman sa Banal na Kasulatan ay hindi nagpakilos sa kanilang hanapin din ang bagong silang na Mesiyas.

Inilapit tayo ni San Mateo sa tatlong personalidad ng Mabuting Balita ngayong Linggo—ang selosong si Herodes, mga punong saserdote at eskribang walang pakialam, at ang mga Pantas na puspos ng pananampalataya.

Malamang, ang nakararami sa ati’y hindi mamamatay-taong katulad ni Herodes. Ngunit baka katulad niya’y seloso din tayo sa kapangyarihan. At dahil dito’y, tulad niya, hindi rin tayo makakita ng tuwid,  hindi rin natin masumpungan ang Panginoon.

Ang mga punong saserdote at eskriba’y inilaan ang kanilang buhay upang magpakadalubhasa sa pag-aaral ng Banal na Kasulatan. Ngunit maririnig natin sa Ebanghelyo na nanatili lamang ang kanilang nalalaman sa kanilang isip. Hindi ito tumimo sa kanilang puso at lalong hindi ito nagpakilos sa kanila upang hanapin at sambahin ang bagong silang na Mesiyas.

Ang mga Pantas na galing pa sa malayong lugar, sinuong ang panganib upang masumpungan at sambahin ang ating Panginoon.

Silang tatlo ay pinag-ugnay ng liwanag ng tala.

Ngunit alam nating isa lamang sa kanila ang nakatunton sa kung saan naroroon ang Panginoon.

Nagbigay ng liwanag ang tala upang gumabay sa mga Pantas, ngunit ang pananampalataya nila ang naghatid sa kanila ng lakas ng loob upang maglakbay patungo sa Panginoon, masilayan ang Kanyang kadakilaan, at sambahin Siya.

Tayong nakipagdiwang noong mga araw ng simbang gabi at taus-pusong naghanda upang salubungin si Kristo sa panahong ito, alam nating hindi lang petsa sa kalendaryo ang araw ng pasko, ito’y isang pang-araw-araw na disposisyon, isang palagiang pag-uugaling pagtunton sa Panginoon.

Ngayon marahil, hindi na natin masusumpungan muli ang tala.

Pero alam nating kung saan may pagsisikap na maghari ang pagmamahalan, ang pagpapakumbaba, ang pagkakaunawaan, alam nating doon muli masisilayan ang kadakilaan ng Panginoon.

At kung magkakaganun, sikapin sana nating ihatid ang liwanag ng pag-ibig na taglay ng bagong silang na Panginoon kaninuman, sapagkat walang kinikilala ang pag-ibig ni Kristo—ito ang diwa ng ating kapistahan ngayong Linggo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s