Ang Pagsusulit kay Kristo

Pagninilay sa Unang Linggo ng Kwaresma—Taon B
20 Pebrero 2015

“Noong panahong iyon, si Hesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon nang apatnapung araw, na tinutukso ni Satanas.” (MC 1:12-13) Likhang sining ni Mark Anthony Ramos.

“Noong panahong iyon, si Hesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon nang apatnapung araw, na tinutukso ni Satanas.” (MC 1:12-13) Likhang sining ni Mark Anthony Ramos.

Marami sa ating pamilyar sa kuwento ni Noah na kinailangang gumawa ng arko sapagkat isang malaking baha ang darating upang linisin ang kasalanan sa mundo.

Sa Unang Pagbasa ngayong Unang Linggo ng Kwaresma (Gen 9:8-15), maririnig natin ang pakikipagkasundo ng Panginoon sa tao at maging sa lahat ng nilikha sa mundong mayroong buhay. Kailan pa man, hindi na Niya muling gugunawin ang mundo.

Kung ang tubig ay naging isang elementong sumira sa masasama sa aklat ng Genesis, ang tubig din ang naging dahilan ng ating kaligtasan nang tayo ay binyagan.

Sa Unang Linggo ng Kwaresma, hinihikayat tayo ng Simbahang balikan ang kabanata ng ating buhay nang tayo ay binyagan at suriin kung paano natin pinananatili at pinagtitibay ang pangakong ito sa Panginoon. At kung may mga pagkakataong nakagawa tayo ng mga bagay na kabaligtaran ng pangakong ito, nawa’y ang panahon ng Kwaresma ay maging daan upang mahanap natin ang daan pabalik sa Panginoon.

Sa Ikalawang Pagbasa (1 Ped 3:18-22), isinaad ni San Pedro na ang binyag ay hindi lang isang simpleng paglilinis ng dumi ng katawan, kalakip nito ang isang pangako sa Diyos na galing sa isang malinis na budhi, kunsyensyang malayasa kasalanan.

Nang tayo’y binyagan, hindi tayo pinagkalooban ng agimat. Miminsang nahugasan ng tubig ng binyag, hindi ibig sabihin nito na hindi na tayo tatablan ulit ng kasalanan. Sa karanasan natin bilang binyagan, hindi lamang tayo minsanang naharap sa tukso, at malamang, hindi din lamang tayo miminsang naigupo nito.

At marahil nagtatanong tayo, ano nga ba ang silbi ng tubig ng binyag na naghugas sa atin sa kasalanan kung wala namang magagawa ito upang ipagsanggalang tayo sa kasalanan?

Sa tagpo ng Ebanghelyong matutunghayan natin ngayong Linggo (Mc 1:12-15), masusumpungan natin ang sagot sa karanasan ng ating Panginoon: ang Kanyang pagsusulit sa ilang.

Payak ang detalyeng binigay sa atin ni San Marcos hinggil sa karanasan ni Hesus. Sa katunayan, dalawang maiikling mga berso lang ang inilaan niya upang ilarawan ang kabanatang ito sa buhay ng ating Panginoon—wala ang makukulay na bahagi na nakahiligan nating basahin sa bersyon ni San Mateo at ni San Lucas.

Ngunit kahit na ganoon, ang buong mensahe ay naihatid sa atin ni San Marcos: Si Hesus man din ay kinailangang danasin ang karanasang maharap sa isang pagsubok.

Hindi man natin alam kung ano ang pagsubok na binigay ni Satanas kay Hesus, ngunit dahil lahat naman tayo ay may kanya-kanyang karanasan ng maharap sa pagsubok, mayroon tayong ideya kung ano ang pinagdaan ni Hesus sa loob ng apatnapung araw na pamamalagi Niya sa ilang.

Magugunitang sa Lumang Tipan, unang nakadaupang-palad ng mga Israelita ang Panginoon sa ilang. Dito nila unang naranasan kung paano sila kinalinga ng Panginoon laban sa mga Egipciong umalipin sa kanila. Ang ilang ay isang paalala sa kanila—at maging sa atin na rin—na mamuhay nang may katapatan sa ating mga pangako nang tayo’y binyagan.

Alam nating hindi natatapos ang panunukso sa ating gawin ang masama at kalimutang gawin ang mabuti matapos tayong binyagan.  Ang ating Panginoon din ay dumanas na subukan, ngunit hindi Siya naigupo nito. Magagawa nating sundan ang Kanyang yapak kung gugustuhin natin. Dahil nang tayo’y binyagan, tinanggap natin ang Espiritu na hinding hindi kailanman tayo pababayaan.

Noong Miyerkules ng Abo, sinimulan natin ang ating apatnapung araw na paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. At ngayong unang Linggo ng Kwaresma, binibigyan tayo ng isang magandang pagkakataon upang magnilay sa kahulugan ng ating binyag noon, kung ano na ang ibig sabihin sa atin nito ngayon, at kung paano natin ito patuloy na maisabubuhay at mapagtitibay, lalong higit sa panahong ito ng Kwaresma.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s