“Iniibig Ko kayo”

Pagninilay sa Linggo ng Palaspas—Taon B
29 Marso 2015

image

Ang Domingo de Ramos o Linggo ng Palaspas ay hudyat ng pagpasok ng mga “Mahal na Araw.” At tunay ngang mahal ang mga araw na ito sapagkat ang Diyos mismo ang nagpakasakit at nag-alay ng buhay para tubusin tayo sa kasalanan. Likhang sining ni Br. Paul Dungca, SDB

 

Ang Domingo de Ramos o Linggo ng Palaspas ay hudyat ng pagpasok ng mga “Mahal na Araw.”

At tunay ngang mahal ang mga araw na ito sapagkat ang Diyos mismo ang nagpakasakit at nag-alay ng buhay para tubusin tayo sa kasalanan.

Ngayong Linggo, gugunitain natin ang maringal na pagpasok ni Hesus sa Jerusalem kung saan, sinalubong siya ng mga taong naghihintay sa pagdating niya. Ganito ang tala ng Ebanghelyo ni San Marcos:

Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan; ang iba nama’y pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan niya’y sumisigaw ng: “Hosanna! Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! (Mc 11:8-9)

Ngunit nakakalungkot na ang mga taong mainit na sumalubong sa ating Panginoon ay sila ding makailang beses na sisigaw ng “Ipako Siya sa krus!(Mc 15:13, 14).

Sa kawalang katarungang paglilitis na iginawad kay Hesus—at sa madugong kabanatang sinapit Niya sa kamay ng kanyang mga taga-usig bunga nito—tunay ngang magdadalawang-isip tayong tawagin itong “mabuting balita.”

Ngunit kapag nakakarinig tayo ng isang taong dumanas ng pasakit alang-alang sa ika-giginhawa ng buhay ng iba (tulad ng isang inang namasukan bilang katulong sa ibang bansa upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak, o di kaya, anak na nagtitiyagang mag-alaga sa kanyang amang may kapansanan), mabuti ito sa ating pakiwari; walang dudang maganda ang balita ito!

Mistulang ganito rin ang inilalarawan ni Propeta Isaias sa unang pagbasa (Isa 50:4-7). Kinailangang dumanas ng pasakit ang Lingkod ng Panginoon—Hindi siya tumutol nang siya’y bugbugin, ni kumibo nang siya’y insultuhin—alang-alang sa kaligtasan ng higit na nakararami (Isa 53:4-6, 12).

Ganito rin ang inilalarawan ni San Pablo sa ikalawang pagbasa:

Hinubad ng Diyos ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya’y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. (Fil 2:6-11)

Sa Ebanghelyo, muli nating gugunitain ang huling linggo ni Hesus (Mc 15:1-39). Kung susuriin, maraming mga tauhan sa salaysay: ang mga sundalo, ang kapitan, mga saserdote, mga kababaihan, si Pilato, ngunit pagdating ng pagpapako sa krus, si Hesus na lamang ang matitira.

Wala ni isa man sa Kanyang mga pinagaling ang dumating upang tulungang Siya. Isa-isa na ring nag-alisan ang maraming taong humusga sa Kanyang mamatay sa krus. Maging ang kanyang mga apostoles ay wala na sa eksena.

Maiiwan si Hesus na nag-iisang nakabayubay sa Krus; at dito, unti-unti Siyang mawawalan ng hiningang nag-iisa.

Ngunit marahil, sa kabiguan, masusumpungan natin ang kadakilaan ng Panginoon.

Nang Siya ay malagutan nang hininga, dito lamang napagtanto ng kapitan na “Tunay ngang Anak ng Diyos ang taong ito!”

Ang kabiguang ito ang ginamit na instrumento ng Diyos upang mainam Niyang maihatid ang Kanyang mensahe: Iniibig Ko kayo.

Madaling sabihin ang katagang “iniibig kita.” Marahil alam ito ng Diyos. Kung kaya’t isinaad Niya ito sa pinakamahal na paraan, ang pagpapakumbaba na humantong sa pag-aalay ng Kanyang mismong buhay.

At sa ginawa Niyang ito, pinatunayan Niyang may halaga ang bawat buhay natin.

… Maging ng mga taong kinamumuhian natin.

… Maski ng mga taong nanunungkulan sa pamahalaang umaani ng batikos sa nakararami.

… Pati na rin ang mga taong hindi natin mapatawad dahil paulit-ulit nila tayong sinasaktan.

… Maski sa atin mismo na nawawalan na ng pag-asang mabuhay.

Sa darating na mga mahal na araw, nawa’y pagsumikapan nating tumbasan ang buhay na Kanyang inialay. Hindi naman kailangang magpapako din tayo sa krus.

Ngunit marahil, ang tanging pagsusumikap natin ay sapat na.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s