3 Bagay tungkol sa Ebanghelyo ng Biyernes Santo

Pagdiriwang ng Biyernes Santo—Taon B
3 April 2015

“At kapag itinaas ako mula sa lupa, hihilahin ko sa akin ang lahat” (Juan 12:32) Likhang sining ni Itchan Decena.

“At kapag itinaas ako mula sa lupa, hihilahin ko sa akin ang lahat” (Juan 12:32) Likhang sining ni Itchan Decena.

Sa isang klase namin sa Theology, maraming taon na ang nakakaraan, may isang nakaka-intrigang tanong na ipinukol sa amin ang aming guro, “Ano ang katangi-tangi sa Ebanghelyong ipinapahayag sa araw ng Biyernes Santo?” Biglang natahimik ang buong klase, kunwari nag-iisip ng matalinong isasagot sa katanungang ito.

At dahil natunugan niyang wala naman gustong sumubok mula sa isa sa amin, siya na rin mismo ang sumagot ng tanong niya. Walang kagatol-gatol na wika niya, “Mahaba ang Ebanghelyong ito.”

Hindi ko alam kung seryoso ang guro namin sa sagot niya, o sadyang nang-iinis lang. Pero napa-isip ako. “’Yun nga lang ba larawang katangi-tangi sa Ebanghelyong ito?

Taun-taon, iisa ang pangkat ng mga pagbasa tuwing sasapit ang Biyernes Santo; hindi ito pinapalitan. Samantala, pinaghahalinhinang basahin ang Pasyon (ang ibig sabihin nito ay ang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus) mula sa tatlong Ebanghelyo sa araw ng Linggo ng Palaspas. Noong nakaraang Linggo halimbawa, narinig nating ipinahayag ang Pasyon ni Hesus mula sa panulat ni San Marcos. Ngunit ang ipapahayag ngayong Biyernes Santo ay mula sa inakda ni San Juan.

Mamamaya, habang ipinapahayag ang Ebanghelyo, mapapatunayan ninyong mahaba nga ito. Ngunit bukod dito, mayroong tatlong bagay na namumukod-tangi sa paglalahad ni San Juan ng Pasyon ng ating Panginoon.

Una, sa paraang inilahad ni  San Juan, mayroong kontrol ang ating Panginoon sa nangyayari sa Kanya. Oo, pahihirapan Siya, dudutsain, hahagupitin, magbubuhat ng krus—at ipapako din Siya dito, at dito rin Siya malalagutan ng hininga. Ngunit ang Hesus sa paglalarawan ni San Juan ay isang Hesus na tila Siya mismong nagplano ng mga bagay na nangyayari at mangyayari pa lamang sa Kanya.

Kung susurin, mula sa sandaling dakpin Siya sa hardin (Jn 18:8), hanggang sa nakapako na Siya sa krus mayroon Siyang kontrol sa nangyayari sa Kanya (Jn 19:28), at hindi lamang Siya isang biktima ng pagkakataon.

Hindi ganito ang paglalarawan sa Kanya sa panulat nila Mateo, Marcos at Lucas. Sa katunayan, sa panulat ni San Marcos, hindi lamang nanangis si Hesus sa hardin (ayon kay San Juan hindi nanangis si Hesus sa halamanan) hanggang sa pagkakapako Niya sa krus, masasabing kahabag-habag ang Kanyang sitwasyon.

Ikalawa, hindi naiwang nag-iisa si Hesus sa krus. Hindi lamang Siya may mga kasamang babae habang  unti-unti Siyang nauubusan ng hininga, bagkus kasama Niya ang kanyang alagad na si San Juan at maging ang ilang kababaihan—kabilang na dito ang  Kanyang inang si Maria.

Ikatlo, sa eksena ng pagkakapako sa krus, hanggang sa kanyang pagkamatay at paglilibing, naroroon si Nicodemo. Kung matatandaan, una nating nakilala kanyang karakter sa ikatlong kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Juan (3:1-12). Matatandaang  sa kabanatang ito, tinanong niya si Hesus tungkol sa buhay na walang hanggan. At nakakapagtakang nawala na lamang siya ng bigla habang nagsasalita si Hesus upang sagutin ang kanyang katanungan.

Sa muli niyang paglitaw sa bahaging ito ng buhay ni Hesus, maaaring naunawaan na niya ng lubos ang winika ni Hesus sa tanong niya: Sa pamamagitan nga ng kamatayan ni Hesus, nailigtas ang mundo.

Ang tatlong katangiang ito ng Pasyon ni Hesus ayon kay San Juan ang maaaring dahilan kung bakit ito ang taunang ginagamit sa araw ng Biyernes Santo. Mahaba nga ito, oo. Ngunit ang mensahe nito ay namumukod-tangi sa lahat: Walang sinuman ang kumuha ng buhay ni Hesus; kusa Niya itong binigay. At binigay Niya ito para sa akin at sa iyo, dahil mahal Niya tayo.

Kaya nga sa wikang Ingles, ang tawag sa araw na ito ay Good Friday. Mabuti ang Biyernes na ito, dahil minsan isang panahon, may isang Diyos ang hindi nangiming magbuwis ng buhay para tayo’y mabuhay. Ang Kanyang kamatayan ay naghahandog sa atin ng panibagong pagkakataon hindi lang upang magbagong-buhay kung hindi, upang mabuhayng walang hanggan kapiling Siya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s