“Saksi ko kayo!”

Pagninilay sa Ika-3 Linggo ng Muling Pagkabuhay—Taon B
19 April 2015

Tayong nakasaksi ng Panginoon ay may tungkuling mabuhay sa paraang may kinikilala tayong Diyos. ‘Yun bang kahit na hindi natin buksan ang ating mga bibig upang mangaral, sa istilo pa lang ng ating damit, sa simpleng pagkilos natin upang ipakita ang pag-galang sa iba, masasabi ng mga taong kaharap nating, “May Diyos na sinasamba ang taong ito.” Konsepto ni Br. Luke Maloloy-on; Likhang sining ni Br. Paul Dungca, SDB.

Tayong nakasaksi ng Panginoon ay may tungkuling mabuhay sa paraang may kinikilala tayong Diyos. Konsepto ni Br. Luke Maloloy-on, SDB ; Likhang sining ni Br. Paul Dungca, SDB.

Sa pelikulang Spiderman,  napatay ng isang magnanakaw ang tiyuhin ni Peter (siya rin si Spiderman). Labis ang kanyang pagsisisi sapagkat ang taong gumawa nito ay ang magnanakaw na minsan na din niyang pinabayaang makaalpas.

Habang unti-unting nauubusan ng hininga si Uncle Ben, winika niya kay Peter, “Kalakip ng mas higit na kapangyarihan ang mas malaking responsibilidad.”

Ito rin ang mensahe ng liturhiya natin ngayong Linggo.

Sa ating Ebanghelyo (Lu 24:35-48), mapapansing hindi ninais ng Panginoon na magpakita sa lahat matapos Siyang muling nabuhay. Pili lamang ang mga personalidad na Kanyang pinag-pakitaan.

Ispesyal ang tagpong ito ayon sa tala ni San Lucas sapagkat masasalamin ang Kanyang pagnanais na patunayang hindi Siya isang multo o isang pangitain lamang: Kumain Siyang muli kasama nilaSiyang Siya talaga ang Panginoong minsan nang nakasama nilang nagturo kung saan-saan, nagpagaling ng mga maysakit, gumawa ng maraming mga himala, at kumain sa isang piging kasama nila.

Matapos ang kanilang pagsasalu-salo, winika Niya sa kanila “Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito.

May kapalit ang pagpapakita sa kanila ng Panginoon, at ito’y hindi isang simpleng libreng palabas lang. Sapagkat sila ang saksi ng Panginoon, hindi na sila simpleng mga tao na lamang—mayroong tungkuling nakaatang sa kanilang mga balikat. Responsibilidad nilang ilahad sa nakararami ang kanilang nasaksihan.

Isa sa mga responsibilidad ng mga nakadaupang palad ng Panginoon ang patuloy na pagbabagong buhay. Lahat tayo ay makasalanan, at kahit na sabihing napagsisihan na natin ito, patuloy pa rin tayong makakagawa ng kasalanan dahil sa ating karupukan.

Ito ang mensahe ng unang pagbasa (Gw 3:13-15.17-19). Kaakibat ng pagkakasumpong sa Panginoong muling nabuhay ang pagsisisi at pagbabalik-loob sa Diyos upang pawiin Niya ang ating mga kasalanan.

Sa pamamagitan ng madalas na pagkukumpisal, pinapakita natin ang ating kahandaang ituwid ang ating baluktot na buhay at sundan ang daang tinahak ng Panginoon.

Ganito rin ang gustong ipaunawa sa atin ng ikalawang pagbasa (1 Jn 2:1-5). May mga sandaling ang ating pagiging mahina ay nangingibabaw. Ngunit sa pamamagitan ni Hesus na ating tagapamagitan, wala tayong dapat na ipangamba.

Ang tumutupad sa Salita ng Diyos ay umiibig sa kanya nang wagas. Ganito natin nalalamang tayo’y nasa panig Niya. Sa ganito din malalaman ng iba na tayo ay saksi ng Panginoon.

Pinapaalala sa atin ni Henri Nouwen na ang unang kautusan na mahalin ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong pag-iisip ay talagang siyang una. Ngunit marami sa atin ay walang habas na nabubuhay na nagbibigay ng kanilang puso, kaluluwa at isipan sa katulad nating mga tao lang—habang pinagsusumikapang sa pag-gawa nito, hindi natin nalilimutan ang Panginoon.

Tayong nakasaksi sa Panginoon ay may tungkuling mabuhay sa paraang may kinikilala tayong Diyos. ‘Yun bang kahit na hindi natin buksan ang ating mga bibig upang mangaral, sa istilo pa lang ng ating damit, sa simpleng pagkilos natin upang ipakita ang pag-galang sa iba, masasabi ng mga taong kaharap nating, “May Diyos na sinasamba ang taong ito.”

Sa pagkakataong iyon, tayo mismo ay naging isang hamak na saksi Niya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s