Manatili tayo sa Kanya

03 Mayo 2015
Ika-5 Linggo ng Muling Pagkabuhay—Taon B

may3

Sa Biblia, ang mga ordinaryong bagay o pangyayari ay nakapagbibigay sa atin ng malalim na pangungusap tungkol sa Diyos. Ang isang halimbawa dito ay ang simbolismong ginamit ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayong Linggo (Jn 15:1-8), aniya “Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga.” Likhang sining ni Br. Paul Dungca, SDB.

Sa Biblia, ang mga ordinaryong bagay o pangyayari ay nakapagbibigay sa atin ng malalim na pangungusap tungkol sa Diyos. Ang isang halimbawa dito ay ang simbolismong ginamit ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayong Linggo (Jn 15:1-8), aniya “Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga.”

Ginamit ng Panginoon ang simbolismong ito upang bigyang-diin ang kahalagahan ng pananatili natin sa Kanyang piling. Alam nating ganito ang kahihinatnan ng isang sangang nawalay sa punong nagbibigay sa kanya ng buhay: unti-unti itong natutuyo, dahan-dahang nawawalan ng buhay, hanggang sa tuluyan na itong mamatay.

Kung tutuusin, alam naman ng sanga ang mangyayari sa kanya kapag nahiwalay sa punong dahilan ng kanyang pag-iral. Kaya naman wala sigurong isang matinong sanga ang magnanais na mahiwalay sa punong naghahatid sa kanya ng nutrisyon upang siya’y lalo pang lumaki at mamunga ng masagana.

Ganito rin ang nais ng Panginoon sa atin: ang mamunga tayo ng masagana! Kaya naman ang Ama, kailangang putulan at linisin ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami pa ang bunga nito (15:1).

Ngayong Linggo, pinagdiriwang din natin ang Araw ng mga Ina. Ginugunita natin hindi lamang ang hirap na dinanas nila upang dalhin tayo sa kanilang mga sinapupunan, gayun din, ang kanilang pag-aalaga sa atin. At marahil, bilang pagpapatunay na mahal nila tayo, hindi lamang tayo nakatikim ng yakap at halik mula sa kanila, may mga pagkakataon ding kailangan nating madisiplina upang lumaking mabubuting bata.

Ganito rin ang kagustuhan ng Diyos na lumaki tayong hitik na hitik sa bunga. Ngunit hindi ito mangyayari kung hindi puputulin ang mga maliliit na sangang nagiging balakid na upang mas lumago pa tayo ay mamunga ng masagana. Marahil isa ito sa mga kabalintunaan ng buhay: upang mas lumaki ang isang bagay, kailangan itong putulan. At ang ginawang pagputol na ito ay maghahatid sa atin ng mga bagay na mas kapaki-pakinabang.

May mga bagay ba o tao kaya na nagiging balakid sa ating manatili sa piling ng Panginoon?
May mga bagay ba o tao kaya sa ating buhay na kailangan na nating putulin upang mas lumago tayo ng tuluyan?

Sa unang pagbasa (Gw 9:26-31), makikita natin ang hirap na dinanas ni Apostol San Pablo sa kanyang pagsisikap na mapabilang sa mga alagad ng Panginoon. Sa ginawa niyang pag-uusig sa kanila noong una, marahil, hindi niya rin masisi ang mga ito na hindi matakot sa kanya, at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad ni Kristong katulad nila.

Matapos magbagong-loob, hindi naging madali ang buhay para sa kanya. Kinailangan pa rin siyang putulan, linisin, at alagaan upang mamunga ng masagana. At hindi nga naglaon, sa pagtatapos ng unang pagbasa, makikita natin ang bunga ng pangangalaga sa kanya ng Panginoon: naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria kung saan siya nangaral. Ito’y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon.

Sa pamamagitan ng buhay ni San Pablo, nangungusap ang Panginoon sa ating huwag mainip sa pabuyang ipinangako Niya sa atin. Katulad ni San Pablo, maghintay din tayo, at manatili tayo sa kanyang piling. Tapat ang Panginoon sa pagtupad ng Kanyang pangako.

Sa ikalawang pagbasa (1 Jn 3:18-24), konkretong ipinangaral ni San Juan ang isang paraan ng pananatili sa piling ng Diyos: ang pagsunod sa Kanyang utos.

Madali lang naman kasing sabihin ang katagang “Purihin ang Panginoon!” ngunit masusukat ang katotohanang ito sa paraang ipinapakita natin sa buhay natin.

Ang pananatili sa piling ng Panginoon ay hindi makikita sa paglutang natin sa ere dahil sa tindi ng ating kabanalan, ngunit sa pamamagitan ng paglago ng pag-ibig natin sa kapwa. Kapag masasabi natin sa ating sariling “Hindi ko gagawan ng masama ang taong ito, kahit na matindi na ang ginagawa niya sa akin alang alang sa Diyos” pumipirmi na tayo sa Kanyang piling.

Ang isang Kristiyanong nananatili sa piling ng Diyos ay hindi umaasa sa suwerte, o kaya naman sa magic. Siya’y nagtitiwala lamang na ang mga bungang kanyang tinatamasa ay buhat sa isang mapagmahal na Diyos na lubos ang pag-ibig sa kanya at ninanais Siyang mamunga ng masagana.

Sapagkat sa huli, ang bungang ating tinatamasa ay nagbibigay din ng karangalan sa Ama. Isa itong patunay na tayo nga’y mga alagad niya.

Kaya, dinggin natin ang panawagan ng Diyos, manatili tayo sa Kanya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s