Sa Ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo

Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos—Taon B
31 Mayo 2015

may31

Ngunit kung pinapakita natin ang epekto ng kapangyarihan ng Banal na Santatlo sa ating buhay, sa pamamagitan ng pag-ibig at paglilingkod sa iba, konkreto nating maisasagawa ang utos na ito ng Panginoon na maipakilala ang Tatlong Persona sa Nag-iisang Diyos sa buong mundo. Likhang Sining ni Br. Paul Dungca, SDB

Ngayong Linggo, ipinagdiriwang natin ang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos.

Ang Ama na lumikha ng lahat-lahat sa kalawakan, ang Anak na nagligtas sa atin sa pamamagitan ng Kanyang pag-aalay ng buhay sa krus, at ang Espiritu Santo na nagsisilbing gabay ng ating buhay—Ang Tatlong Personang ito’y nananahan sa Iisang Diyos.

Tunay ngang ito’y isang misteryong nag-aanyaya, o di kaya nama’y humahamon sa ating pagnilayan ang napakayamang kakanyahang taglay ng Diyos sa kabila ng katotohanang kailanma’y hinding hindi ito maaabot ng ating payak na pang-unawa.

Ngunit sa likod ng misteryong ito, alam nating ang Diyos mismo ang gumagawa ng paraan upang makapiling Niya tayo. Sa ating pagninilay sa ating karanasan, masasalamin ang mga pangyayari kung saan masasabi nating “Nandoon ang Diyos!”

Ganito ang personal kong karanasan ilang taon na ang nakakaraan. Habang nakaupo ako sa isang prayer room at nakatunghay sa Banal na Tabernakulo kung saan naroon ang Katawan ng ating Panginoon, naramdaman ko na lang na ako’y naglalakbay pabalik sa nakaraan: Noong ako’y nasa kolehiyo, pabalik sa panahong ako’y isang katekista pa lang sa aming kapilya, mula sa maraming taong inlagi ko sa high school at elementary, hanggang noong ako’y bata pa, at mula pa noong ako’y isang munting nilalang pa lang sa sinapupunan ng aking ina.

Nasumpungan ko ang aking sarili sa iba’t-ibang pagkakataon ng aking buhay, at sa pagbabalik-tanaw na iyon sa aking nakaraan, tunay at personal kong naramdaman na ako’y nasa piling ng Panginoon sa bawat sandali ng aking buhay. Napakalinaw ng Kanyang Kakanyahan sa aking buhay; totoo Siya at ang Kanyang pag-ibig!

Marahil, ganito rin ang karanasan ni Moses at ng mga Isarelita sa unang pagbasa ngayong Linggo (Deut 4:32- 34.39-40). Matapos ang napakahabang paglalakbay, makakatuntong na sa wakas ang mga Israelita sa lupang pangako. Ngunit batid ni Moses na ang mga tao sa lupaing ito’y sumasamba sa iba’t-ibang diyos-diyosan. Upang maiwasang sapitin ito ng mga Israelita’y minarapat ni Moses na paalalahanan sila na nag-iisa lamang ang Diyos—Ang Panginoong nagligtas sa kanila mula sa Egipto.

Sa talumpati ni Moses, inanyayahan niyang magbalik-tanaw ang Israel sa kanyang nakaraan at masumpungan kung paano siya kinandili ng Panginoon, lalong higit sa mga masasakit na karanasan niya sa kamay ng mga manlulupig. Sa huli, isasangguni ni Moses sa Israel na ang tanging paraan ng pagpapasalamat at pagsamba sa Diyos ay ang palagiang pagbabalik-tanaw sa Kanyang kabutihan.

Samantala, sa ikalawang pagbasa (Ro 8:14-17), ang liham na ito ni San Pablo sa mga taga-Roma ay isa sa pinakamahalagang kalatas niyang nagtataglay ng ginintuang pagninilay niya sa kakanyahan ng Diyos. Binibigyang diin niya dito ang mahalagang papel ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga Kristiyano. Nang tanggapin natin ang Espiritu Santo nang tayo’y binyagan, hindi lamang tayo nagkaroon ng bagong pangalan, napanibago din natin ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon.

Sa Mabuting Balita (Mt 28:16-20),  si Hesus mismo ang mag-uutos sa Kanyang mga taga-sunod na magtungo sa iba’t-ibang bansa upang mabinyagan ang lahat “Sa ngalang ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.”

Katulad nang nabanggit sa simula ng pagninilay na ito, dahil ang ating pananampalataya sa Banal na Santatlo ay isang misteryo, hindi ito madaling maunawaan, at lalong higit, ipaunawa sa iba.

Ngunit kung pinapakita natin ang epekto ng kapangyarihan ng Banal na Santatlo sa ating buhay, sa pamamagitan ng pag-ibig at paglilingkod sa iba, konkreto nating maisasagawa ang utos na ito ng Panginoon na maipakilala ang Tatlong Persona sa Nag-iisang Diyos sa buong mundo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s