Dahil sa Katawan at Dugo ni Kristo

Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon—Taon B
07 Hunyo 2015

11414937_10204331823317671_792175456_o

Sinasabing ang bawat pagdiriwang ng Banal na Misa daw ay maituturing na pagsasalong ‘di pa tuluyang nabibigyan ng kaganapan. Magwawakas lang ito sa sandaling hindi na kailangang manghingi ng tulong ang mga nagugutom, at ang mga busog nama’y laging handang mamigay ng kung anong meron sila. Likhang sining ni Mark Anthony Ramos.

 

 

May napanood akong isang documentary sa internet tungkol sa isang pamilyang minsan lang makakain ng sapat sa isang linggo. Sa bawat pagkakataong kailangan nilang batahin ang matinding gutom, itinutulog na lang nila ito. ‘Ika nga, Ang gutom, tulad ng pasko, ay lumilipas din.

Pero alam nating maraming tao ang gutom ngunit hindi lamang dumadaing sa pagkaing bumubusog sa katawan. May mga taong uhaw sa pag-ibig, naghahanap ng atensyon, o ‘di kaya nama’y umaamot ng kaunting pang-unawa at pagpapatawad.

Ngayong Linggo, ipinagdiriwang natin ang Kapistahan ng Katawan at Dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng Kanyang mga turo, nasumpungan natin ang daan pabalik sa Ama. At sa pamamagitan ng Kanyang pag-aalay ng buhay sa krus, naibalik ang ating koneksyon sa Ama.

Sa ritwal na isinagawa ni Moses na maririnig natin sa ating unang pagbasa ngayong Linggo (Exo 24:3-8), ang katunayan ng tipanan ng Diyos at ng sangkatauhan ay sa pamamagitan ng pagpapatay ng hayop.  At ang mismong dugo nitong iwinisik sa altar at sa mga tao ay sumisimbolo sa muling paglalapit ng Diyos sa sangkatauhan.

Ang ritwal na ito ay isang mahalagang sandali para sa kasaysayan hindi lamang ng bayang Israel, kung hindi maging ng buong sangkatauhan. Kung kaya’t sa pamamagitan ng pagkakasulat nito sa Bibliya, patuloy itong sinasariwa sa pamamagitan ng pag-alala sa sandaling ito.

Sa ikalawang pagbasa, ipinangaral ng liham sa mga Hebreo (Heb 9:11-15) na si Hesukristo ay hindi lamang tulad ni Moses na naghandog ng tanging alay, sapagkat ang ating Panginoong naghandog ng alay ay siya mismong inialay! Hindi lamang dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo, sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan.

Ganito rin ang ipinupunto ng ating Mabuting Balita (Mc 14:12-16.22-26). Batid ng Panginoon na sa pamamagitan Niya, muling maibabalik ang nawalang relasyon ng Diyos at ng tao. Kung kaya’t nang inatasan Niya ang Kanyang dalawang alagad na ihanda ang pagdarausan ng Huling Hapunang ipagdiriwang Niya, hindi lamang aksidente ang pagsabay nito sa pagpatay ng kordero para sa pag-gunita ng kapisatahan ng Paskuwa.

Sa pamamagitan ng Huling Hapunan, binibigyang kahulugan ng ating Panginoon, na wala nang ibang tanging hayop na iaalay upang kitlin; Siya na mismo ang magsisilbing tinapay na walang lebadurang pagsasaluhan ng bawat isa upang sa pamamagitan nito, maipagkasundo ang Diyos at ang tao. Ang dugo ng Anak ang magpapanumbalik ng ating nasirang relasyon sa Ama.

Si Hesus na Siyang nagbuhat sa Ama lang ang tunay na nagsisilbing tulay upang maihatid tayo pabalik sa Ama. Kung kaya naman sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Kanyang Banal na Katawan, ipinapahayag natin ang katotohanang kailangan natin ang tulong Niya upang katulad Niya’y maibigay din natin ang ating buhay para sa Ama.

Sinasabing ang bawat pagdiriwang ng Banal na Misa daw ay maituturing na pagsasalong ‘di pa tuluyang nabibigyan ng kaganapan. Magwawakas lang ito sa sandaling hindi na kailangang manghingi ng tulong ang mga nagugutom, at ang mga busog nama’y laging handang mamigay ng kung anong meron sila.

At kung magkakagayon, naipapahayag natin ang katotohanang sa isang Ama, tayong lahat ay magkakapatid, dahil sa Katawan at Dugo ni Kristo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s