Ang Batas ng Diyos ay Landas ng Kaligayahan

Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon—Taon B
30 Agosto 2015

Aug 30, 22nd Sunday OT-B

Mapanganib na isipin na ang ating pagiging isang Kristiyano ay nakabatay sa pagsunod lamang sa batas ng Diyos. Ngunit hindi ba’t mga anak ang turing sa atin ng Ama, at hindi alipin? Kung ganoon pala, ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang kalidad ng ating relasyon sa Panginoon. Likhang sining ni Mark Anthony Ramos.

Kapag nakakatanggap ako ng balitang may isang seminarista ang nagdesisyong lumabas na ng seminaryo ng tuluyan, nalulungkot ako.

Ngunit mas nalungkot ako nang marinig ko ang dahilan ng isang personal kong nakilala kung bakit siya lumabas: Ang pakiramdam niya daw kasi ay nasasakal na siya sa mga policies ng seminaryo. At pagod na daw siya dahil sa pakiwari niya, pinapatakbo ng iskedyul na nakasulat sa bulletin board ng seminaryo ang buhay niya.

Naalala ko ito habang pinagninilayan ko ang liturhiya nating ngayong Linggo.

Sa unang pagbasa (Deut 4:1-2.6-8), nangangaral si Moises sa mga Israelita na unawain nilang mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo niya sa kanila. Kapag magkakagayon, makikita ng ibang bansa ang kanilang karunungan at lawak ng pang-unawa.

Dito, binibigyang diin ni Moises na ang pagtupad sa mga tuntunin ay hindi paniniil sa kanilang kalayaan. Bagkus, ito’y isang panuntunan ng isang buhay na ganap, isang buhay na malapit sa Panginoon.

Kung paanong ang isang manual ng isang gadget ay isinulat ng siyang gumawa nito, tayong mga nilikha ng Diyos ay makakasumpong lang ng isang buhay na may kaganapan kung susundin natin ang panuntunan ng Siyang lumikha sa atin.

Halos ganito rin ang tema ng ikalawang pagbasa (San 1:17- 18.21-22.27). Sa kanyang liham,  hinihimok tayo ni Santiago na buong pagpapakumbabang tanggapin ang Salita ng Diyos na naitanim sa ating mga puso, sapagkat ito ang makapagliligtas sa atin.

Konkreto ang binigay niyang halimbawa ng isang taong nagsasabuhay ng Salita ng Diyos:  tumutulong sa mga ulila at mga babaing balo sa kanilang kahirapan, at iniingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito.

Sa Mabuting Balita (Mc 7:1-8.14- 15.21-23), nailagay naman sa alanganin ang Panginoong Hesus nang may makapansin sa Kanyang mga alagad na kumain nang hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila mula pa sa kanilang mga ninuno. At dahil disipulo Niya ang mga ito, maituturing na Siya mismong pinuno ay pinagsasawalang-bahala ang kautusan tungkol sa paghuhugas ng kamay.

Kung susuriin, ang paghuhugas ng kamay ay hindi naman isang batas na nakasaad sa kasunduan sa pagitan ng Panginoon at ni Moises. Ito’y bahagi lang ng matandang kaugaliang naging bahagi na ng kanilang tradisyon, na ayon sa mga Pariseo at eskriba’y kailangan ding tuparin tulad ng Batas ni Moises.

Katulad ng mga Pariseo at eskriba sa Mabuting Balita, may mga pagkakataong ang marami sa ati’y ang turing sa relihiyon ay isang listahan ng mga bagay na dapat gawin at iwasan. Sa katunayan, sa pagtatapos ng pagbasa, may mahabang listahan ng masasamang gawi ang sinabi ang Panginoon: pakikiapid, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, pag-iimbot, pag-gawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang-puri, ka­palaluan, at kahangalan.

Ngunit ang ipinaparating sa atin ng ating liturhiya ngayong Linggo ang isang bagay na mas mahalaga dito: Ang kalidad ng ugnayan natin sa Panginoon.

Mapanganib na isipin na ang ating pagiging isang Kristiyano ay nakabatay sa pagsunod lamang sa batas ng Diyos. Ngunit hindi ba’t mga anak ang turing sa atin ng Ama, at hindi alipin? Kung ganoon pala, ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang kalidad ng ating relasyon sa Panginoon.

Kung Ama ang turing natin sa Kanya, hindi tayo mag-aaksaya ng panahong pagtuunan ng pansin kung mali o tama ang ginawa natin. Ang dikta ng ating puso’y nakatuon sa kung paano tayo mas magiging mabubuting mga anak dahil sa ganitong paraan lang natin Siya mabibigyan ng kasiyahan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s