“Magaling ka na dahil sa iyong Pananalig”

Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon–B
25 October 2015

30 sun

Mahirap ang buhay. Kung hindi natin ito ramdam, ito ang ipinababatid ng ating mga pagbasa ngayong Linggo. Ngunit mayroon tayong Diyos na napakayaman sa pag-ibig. At kung sakaling malimutan natin ang katotohanang ito, nawa’y ang mensahe ng Panginoon kay Bartimeo ang magbigay sa atin ng lakas ng loob, Manalig tayo sa Diyos. Graphics by Br Paul Dungca, SDB.

Matapos pabagsakin ng mga Assyrians ang bayang Israel, ipinatapon naman ang mga nakaligtas sa Babilonya. Mananatili silang bihag doon sa maraming panahon. Nagtatanong sila kung bakit nagkaganoon. Tunay na ba silang pinabayaan ng Panginoon? Ngunit sa gitna ng kanilang kahirapan, punong puno ng pag-asa ang mensahe ng ating unang pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Jeremias, “Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel.”

Kaya naman tayong may mga pinagdadaanan, tayong mga nalulumbay ay may dahilan na patuloy na umasa. Bakit? Sapagkat, ang Panginoon ang mismong nagsabi, sa pinaka-unang linya ng unang pagbasa, “Umawit kayo sa kagalakan.”

Ang balitang ito ay inihayag sa panahon ng kanilang pagkabilanggo sa dayuhang bayan. At marami-rami pang taon bago sila tuluyang makakabalik sa kanilang bayan. Ngunit marahil, ang magandang balitang ito ay sapat na upang mabigyan sila ng dahilang patuloy na umasa. Alam nilang napakalaki ng pagkukulang nila sa Panginoon. At alam din nilang wala silang karapatang tanggapin ang kaloob na ito. Maaaring ipagpalagay na isa sa mga dahilan kung bakit sila nalupig ng kanilang mga kaaway ay upang linisin ang kanilang bayan.

Ngunit gayunpaman, ang napakagandang supresa ito ay nagpabatid sa kanilang hindi kailanman nagpabaya ang Ama. Lagi Siyang nakatunghay sa kanila.  Sa katunayan, mula sa kakaunting muling babalik sa bayan ng Israel ay hindi lamang iyong mga malalakas, pati iyong mga bulag at mga pilay ay titipunin din Niya mulsa sa mga sulok ng sanlibutan.

Noong nasa kolehiyo ako, tinanong kami ng aming guro kung ano ang katangian ni Rizal na namumukod-tangi. Sinagot ito ng isa sa aking kaklase na “mabait siya.” Hagalpakan kami sa kakatawa. Halata kasing nambobola lang siya.

Ngunit hindi bola ang pag-ibig ng Diyos. Ito’y konkretong masusumpungan sa Kanyang Anak, ang Panginoong Hesukristong sumalamin sa Kanyang walang hanggang pagmamahal para sa atin. Matutunghayan natin ang iba pa niyang katangian sa ating ikalawang pagbasa mula sa Sulat para sa mga Hebreo.

Batid ng Panginoong Hesus ang ating kahinaan sapagkat naging tao Siyang katulad natin. Nauunawaan Niya ang ating mg pinagdadaanan. Batid Niya ang pakiramdam ng mga taong takot, gutom, ulila, nalulumbay, nagtatanong, walang matirhan, mga bilanggo. Hindi Siya nakatunghay lang sa malayong lugar.

Siya ang Dakilang Saserdoteng nag-uugnay sa atin at sa Ama. Siya ang konkretong larawan ng pag-ibig ng Diyos.

Ang katotohanan ng Kanyang pagiging mahabagin ay masusumpungan natin sa ating Mabuting Balita. Pinatunayan ni Hesus na katulad ng kalayaang ipinagkaloob sa Bayang Israel sa unang pagbasa, maipapanauli Niya ang paningin ni Bartimeo, isang bulag na humingi sa Kanya ng saklolo: gusto niyang makakita.

Nanalig si Bartimeo sa kabutihan ng Panginoon. Nang ipatawag Siya ni Hesus matapos na madinig ang kanyang daing, mabilis siya “tumindig,” “iwinaksi ang kanyang balabal,” at “paluksong tumayo” upang makalapit sa Panginoon. At nalasap Niya ang kaganapan ng pagmamahal ng Diyos. Mula sa matagal na buhay na nakapiit sa bilangguan ng kadiliman, nasumpungan niya, sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, kung paano ang mamuhay sa liwanag na dulot ng Diyos.

Makapangyarihan ang Diyos at walang pagsidlan ang Kanyang pag-ibig. Ngunit mahalagang bigyan ng pansin ang katangian ni Bartimeo na nagsikap na tumawag sa Panginoon. Nanangis siya, nagsusumigaw upang mapag-tuunan ng pansin ng Panginoon. Hindi nga ba’t pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik? Ngunit desidido siyang wala nang iba pang makakatulong sa kanya. Ang Panginoon lamang ang kanyang tanging pag-asa.

At hindi siya nagkamali. Nakamit niya ang biyayang kanyang  inaasam-asam. At ang Panginoon mismo ang nakatunghay nito at Siya’y nagwika, Magaling ka na dahil sa iyong pananalig.

Mahirap ang buhay. Kung hindi natin ito ramdam, ito ang ipinababatid ng ating mga pagbasa ngayong Linggo. Ngunit mayroon tayong Diyos na napakayaman sa pag-ibig. At kung sakaling malimutan natin ang katotohanang ito, nawa’y ang mensahe ng Panginoon kay Bartimeo ang magbigay sa atin ng lakas ng loob, Manalig tayo sa Diyos.

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s