Mag-intay, Magmatyag Maghanda

Unang Linggo ng Adbyento
29 November 2015

wpid-wp-1446847534495.png

Kapag may yumao tayong kapatid, masarap marinig ang komento mula sa maraming patungkol sa yumaong “Handa siya nang kunin siya ni Lord!” Graphics by Prenovice Jonas Lacson.

Mga kapatid, sa tulong ng byiaya ng Eukaristiya, makintal nawa sa ating ang panahon ng Adbiyento ay isang panghabang-buhay na disposisyong ipinapakita natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Kapag may yumao tayong kapatid, masarap marinig ang komento mula sa maraming patungkol sa yumaong “Handa siya nang kunin siya ni Lord.”

Kung ang panahon ng adbiyento ay panahon ng paghihintay. Hindi ba’t parang out of place ang panahong ito sa buhay natin?

Aminin natin, marami sa atin ang hindi komportable sa paghihintay. Ilan nga ba sa atin ang magpapa-huli sa appointment, dahil sa isip natin, “Baka mahuhuli din naman ang katagpo ko–mabuti nang siya ang maghintay kaysa ako.”

Isang konkretong karanasan ng paghihintay ay masasalamin natin sa kasaysayan ng mga Israelita sa Unang Pagbasa ngayong Linggo. Sa loob kasi ng napakaraming taon, naghihintay ang mga taong ito sa sugong darating na manggagaling sa lipi ni Haring David.

Si David ay namumukod tangi sa lahat ng mga naging hari ng Israel dahil sa kanya mismong buhay masasalamin ang pag-ibig ng Diyos sa Kanyang bayan. Kung kaya naman nang ihayag ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Jeremias na dumating na ang araw kung saan ang kanilang inaasam-asam ay mapapasakamay na nila, marahil, hindi masukat ang kaligayahan nila.

Sa ganito ring pagkakataon inihahambing ang ating sarili. Mayroong inaasam-asam ang ating mga puso. Mayroong hinihintay na dumating. At mayroon ding hinihintay, ngunit ipinapanalangin nating hindi na sana dumating. Ngunit ang paghihintay, ang pag-aasam-asam ng mga Israelita ay ginanimpalataan ng isang katiyakang hindi man kailanman lumimot ang Panginoon sa Kanyang pangako.

At hinahamon tayo ni Propeta Jeremias na magtiwala sa Salita ng Diyos, inaanyayahan niya tayong tumaya sa katapatan ng Panginoon.

Sa simula ng pagpapahayag ng Mabuting Balita ngayong Linggo, mapapatanong tayo, mabuting balita nga bang talaga ito? E bakit parang nananakot? Magkakaroon daw ng tang sa araw, ng ugong sa lupa, at daluyong naman sa dagat. Ngunit ang intensyon ni San Lukas sa pagpapakita ng kagimbal-gimbal na sitwasyong itong mangyayari sa hinaharap ay upang sa pamamagitan nito, ma-ihayag sa atin ang kagalakan ng mabuting balitang darating na ang ating hinihintay, ngunit kalakip nito ang isang babalang kailangan nating maging palagiang handa.

Hindi natin alam kung kailan ang eksaktong oras ng pagdating. Nagbigay lamang siya ng mga tanda. Kaya kinakailangang maging mapagmatyag, maging mapagmasid, maging laging handa.

Huwag daw tayong masyadong malibang sa aliw na handog sa atin ng mundo, sa panganib na huwag nang intindihin ang pagdating ng Panginoon.

Sa ikalawang pagbasa, binigyan ng konkretong mukha ni San Pablo kung paano nga ba dapat tayong maghanda ng ating mga sarili–magsimula tayo sa isang disposisyong nanggagaling sa ating puso.

Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga bagay na natutuhan natin sa kanyang aral, binubuksan natin ang ating sariling tanggapin ang Panginoon sa ating buhay. Hindi lamang sa darating na kapaskuhan, ngunit, sa Kanyang muling pagbabalik sa sanlibutan.

Ang panahon ng Adbiyento ay panahon ng pagmamatyag, ng paghihintay, ng paghahanda. Ngunit nagkakamali po tayo kung iisipin nating apat na linggo lang ito sa ating kalendaryo. Na kapag nasindihan na ang lahat ng kandila sa ating korona ng adbiyento, hihintayin ulit natin ang susunod na korona sa susunod na taon.

Mga kapatid, sa tulong ng biyaya ng Eukaristiya, makintal nawa sa ating ang panahon ng Adbiyento ay isang panghabang-buhay na disposisyong ipinapakita natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Kapag may yumao tayong kapatid, masarap marinig ang komento mula sa maraming patungkol sa yumaong “Handa siya nang kunin siya ni Lord.”

Sana, sa pagdating ng Panginoon, ganito rin ang masabi natin sa ating sarili, “Lord, handang handa na po akong harapin Kayo.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s