Kristiyano Tayo!

Kapistahan ng Pagbibinyag kay Hesus
10 January 2016

Luke 3_15,21_22

Tayo’y mga anak ng Diyos, katulad ng Panginoon. HInahamon tayong sa pamamagitan ng ating pag-iisip, sinasalita, at ginagawa, patunayan natin ang katotohanang ito. Graphics by Aspirant Paul Lopez.

Sa isang malaking pagtitipon ng mga kabataan, may pinakilalang isang tagapagsalita. Ang haba ng listahan ng kanyang mga pinag-aralan, kakayahan, at karanasan sa larangan niya. Kahanga-hanga!

Pero nang umakyat siya sa entablado, mas napahanga ako sa kanya nang sinabi niyang: “Magandang pakinggan ang mga bagay na ikinapit sa pangalan ko. Pero bago at higit sa lahat ng mga iyon, ang gusto kong malaman nila ay ako ay isang Kristiyano. “

Ngayong Linggo, sa ating pagdiriwang ng Pagbibinyag sa ating Panginoon, hinahamon tayong magsuri kung gaano nga ba natin binibigyan ng pagpapahalaga ang ating pagkakakilanlan bilang mga Kristiyano.

Tampok sa ating Mabuting Balita ang pananabik ng mga tao sa pagdating ng Mesiyas na magtatanggol sa kanila laban sa kanilang mga kaaway. At inakala ng mga ito na si Juan Bautista na nga ang Mesiyas. Ngunit nilinaw niyang siya’y nangangaral lamang upang magbago ang mga tao, at ang binyag na isinasagawa niya ay sa pamamagitan ng tubig na sumisimbolo sa paghuhugas ng kasalanan.

Batid niyang ang darating na kasunod niya’y labis labis ang kakayahan sa kanya. Ang binyag nito’y sa pamamagitan ng Espiritu Santo at apoy na tunay na nagpapadalisay sa anumang bagay na hipuin nito. Naiintindihan ni Juan na hindi man nga siya karapat-dapat na magkalag ng tali ng panyapak ng kasunod niya dahil sa kadakilaang taglay nito.

Tampok sa unang pagbasa, sa Aklat ni Propeta Isaias, ang pagkalugod ng Diyos sa taong tinutukoy ni Juan. Siya ang lingkod na ang Diyos mismo ang humirang. At dahil nasa Kanya ang Espiritu ng Diyos, Siya ang magpapairal ng katarungan sa lahat ng bansa. Ang Kanyang presensiya’y magdudulot ng liwanag sa lahat ng bansa.

Ganito rin ang pagpapatotoo ni San Pedro sa Gawa ng mga Apostol sa ikalawang pagbasa. Ipinagkaloob sa ating Panginong Hesus ang Espiritu Santo at ang Kanyang kapangyarihang magpagaling ng mga maysakit o mag-patalsik sa masasamang esiritu ang patunay  na Siya nga ang hinirang.

Ito marahil ang epekto ng apoy na dulot ng Espiritu Santo sa mga taong nabinyagan. Wala man silang kapangyarihang katulad ng kay Hesus, ngunit saan man sila mapunta, nagdudulot sila ng liwanag at kaligayahan sa mga taong nakakasalamuha nila. Ito ang nakita natin sa buhay ng mga santong katulad ni Mother Teresa, na sa gitna ng gutom at kahirapan, may dala-dala silang pag-asa. O ‘di kaya naman ay sa buhay ni Maria Goretti na sa kabila ng pagiging kabataan ay ipinakita sa atin na walang puwang ang galit at paghihiganti sa puso ng tao sa halimbawang ginawa niya: bago siya malagutan ng hininga, pinatawad niya ang taong nagtangkang humalay sa kanya.

Sa ating pagdiriwang ng Pagbibinyag sa ating Panginoon, mainam na pagnilayan natin ang tatlong bagay ayon sa tagpo ng Mabuting Balitang ating mapapakinggan.

Una ay ang Pagkakakilanlalan ni Hesus. Hindi lamang Siya isang mesiyas na magliligtas sa Kanyang bayan, na pinanabikan ng bayang Israel. Ngunit higit pa dito, siya ay “Anak ng Diyos.”

Marami tayong pwedeng maging makamit sa buhay. Sa talino natin, pwede tayong maging isang doktor, sa sipag natin, pwede tayong makapagpatayo ng magandang bahay. Ngunit ang dignidad na tinanggap sa atin bilang mga anak ng Diyos noong tayong binyagan, iginawad sa atin hindi dahil sa kung anong meron tayo, ngunit kung anong meron ang Diyos. Dulot ng Kanyang pag-ibig sa atin, tinanggap natin mula sa Kanya ang isang napakagandang kaloob nang tayo’y binyagan na hinding hindi mapapantayan ng kahit na anong yaman sa mundo: Anak tayo ng Diyos!

Tandaang ang lahat ay naluluma, nalalaos, nawawala. At magandang ang pundasyon ng ating buhay ay nakabatay sa isang bagay, o isang taong kailanpama’y naririyan. Ang Panginoon. Alam ito ni Hesus. Kaya naman ang Kanyang buong buhay ay nakabatay sa kalooban ng Ama.

Masasabi din ba natin ito sa ating mga sarili? Ginagawa ba natin o iniiwasan nating gawin ang isang bagay dahil alam nating mapapasaya natin ang Diyos?

Ikawala, ang binyag ay hindi lamang isang palabas. Ang kaakibat nito ay isang dakilang misyon. Tayong bininyagan bilang mga Kristiyano ay bininyagan ayon sa pagkakabinyag sa ating Panginoon (Rom 6:3). Noong tayo’y bininyagan, pinahid sa atin ang langis na sumisimbolo sa tatlong papel na ginampanan ng Panginoon: hari, pari at propeta. Ito ang ating misyon bilang mga Kristiyano.

Sa pamamagitan ng ating pagiging hari, naglilingkod tayo sa iba, katulad ng halimbawang iniwan sa atin ng Panginoon. Hinugasan Niya ang paa ng Kanyang mga tagasunod, at hinamon Niya silang tularan ang halimbawang ito.

Sa pamamagitan ng ating pagiging pari, ang ating mga panalangin ay hindi lamang binibigkas ng ating mga labi. Sila din ay nakikita sa aking halimbawa. Kahit na hindi ko sabihing Kristiyano ako, dahil nakikita ng iba ang aking ginagawa, masasabi nilang mayroong kakaiba sa akin. Maiisip nilang mayroon akong Diyos na pinaglilingkuran, at sa harap ng maraming pagsubok ng buhay, mayroon akong Diyos na pinaghuhugutan ng lakas ng loob.

Sa pamamagitan ng ating pagiging propeta, hindi tayo natatakot na magsalita ng totoo. Ipinapahayag natin ang isang bagay bilang pagpapakita ng pagsunod sa kalooban ng Diyos.

At ikatlo, sa pamamagitan ng ating pananalangin, patuloy nating nararamdaman ang presensiya ng Espiritu Santo. Ito ang binibigyang diin ni Lucas sa kanyang paglalahad. Nananalangin si Hesus, at sa sandaling iyon, bumaba ang Espiritu Santo.

Marami sa atin ang nakagawa ng mas mainam na desisyon kung kinunsulta lang natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin. Mas marami pa sana tayong biyayang natanggap kung marunong tayong magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating pananalangin. Mas naging malakas sana ang loob natin kung marunong tayong humingi ng tulong sa Kanya sa ating panananalangin.

Tayo ay mga anak ng Diyos, katulad ng ating Panginoon. Hinahamon tayong sa pamamagitan ng ating pag-iisip, sinasalita, at ginagawa, patunayan natin ang katotohanang ito.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s