Lesson Plan: Ang Pagbibinyag kay Hesus

“Ang Anak kong Kinalalugdan”
Kapistahan ng Pagbibinyag kay Hesus–K

Inihanda ni Dcn Donnie Duchin Duya, SDB

12418960_10208245938488431_6733796133970976266_o.jpg

Graphics by Prenovice Gab Tamondong

I. Layunin:

Sa katapusan ng aralin, inaasahan sa mga mag-aaral na:

Kaalaman: ·   Malaman ang kahulugan at kaalagahan ng binyag ni Hesus;
Saloobin: ·   Makapaghangad na tularan si Hesus bilang Anak na kinalulugdan ng Ama;
Pagkilos: ·   Makapagsikap na maging tapat sa mga pangako sa binyag at makatutupad sa mga tungkulin bilang mga binyagan kay Kristo.

II. Mga gagamitin:

Biblia, pisara

III. Saligan ng Aralin

 1. Biblia: (Lucas 3, 15-16, 21-22)
 2. Turo ng Simbahan:
 • Katotohanan
 • Ang pagbibinyag kay Hesus ay ang pagsisimula ng Kanyang misyon bilang Lingkod ng Ama (CCC, 536).
 • Pagsamba Sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, tayo rin ay nagiging mga anak ng Ama, kapatid ni Hesus!
 • Pagsasabuhay Tulad ni Kristong nagpakababa upang maging katulad natin, tayo rin ay kinakailangang magpakumbaba upang i-angat ng Ama (CCC, 537)

IV. Pamamaraan

A. Sitwasyon ng Buhay (konkretong aspeto ng ating buhay kung saan pwede tayong humugot ng inspirasyon para tumawag ng pansin para sa aralin; mas maganda kung maikli lang).

Option 1: ‘Yung iba sa atin noong Christmas break ay may mga reunions na pinuntahan. Sa piging o handaan, malimit ang pagdalo ng mga taong ‘di kilala. Kung may isang mahalagang panauhin o isang taong may mataas na katungkulan sa lipunan, siya ay ipinakikilala sa lahat sa isang natatanging paraan.

Option 2: Kapag may isang guest speaker ang ipapakilala, kinakailangan ng research tungkol sa background ng taong magsasalita. Kasama na dito ang kanyang pinag-aralan, karanasan, o kaya kakayahan.

B. Pag-uugnay.

Ganito rin marahil ang ginawa ng Diyos sa tagpong ito ng buhay ng Kanyang Anak: Ipinakilala Niya ito sa atin sa pamamagitan ng binyag.

 Paalalahanan ang mga batang makinig. Sabihin sa kanilang may mga katanungang kailangan nilang sagutin pagkatapos ang pagbasa.

Pagpapahayag ng Salita ng Diyos (Lucas 3, 15-16, 21-22)

Noong panahong iyon: Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami’y si Juan ang kanilang hinihintay.

Kaya’t sinabi ni Juan sa kanila, “Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya’y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak.”

Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Hesus. Nang siya’y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, “Ikaw ang minamahal kong Anak; lubos kitang kinalulugdan.”

Mga tanong mula sa binasa:

 1. Sino ang hinihintay ng mga tao? Mesiyas
 2. Sino ang inakala nilang mesiyas? Juan Bautista
 3. Ano ang ginagamit na pambinyag ni Juan? Tubig
 4. Ano daw ang gagamitin ng susunod sa kanya? Espiritu Santo at apoy
 5. Ano ang ginagawa ni Hesus nang nabuksan ang langit? Nananalangin
 6. Ano daw ang anyo ng Espiritu nang bumaba ito kay Hesus? Kalapati
 7. Ano ang sabi ng tinig? Ikaw ang minamahal kong Anak; lubos kitang kinalulugdan.

K. Pagpapaliwanag (nilalaman ng aralin at paraan kung paano ito palalawigin)

 • Narinig natin sa ating Mabuting Balita ang Pagbibinyag sa ating Panginoon. Alam nating ang Binyag ay pumapawi sa kasalanan.
 • At dahil wala naman Siyang sala, hindi na Niya ito kailangan. Ngunit bilang pakikiisa sa atin, pinili Niyang magpakababa, upang mabinyagan ng isang tao sa katauhan ni San Juan.
 • (1) Makikita natin kay Hesus ang Kababaang loob. Walang pag-iinarte Niyang ginampanan ang Kanyang papel upang mapasaya ang Ama.
  • Una pa lang ito sa maraming halimbawa ng kababaang loob na ipapakita Niya sa atin.
   • Kumain kasama ng mga makasalanan
   • Pakikipag-usap sa ibang lahi
   • Pagkamatay sa krus
 • (2) Makikita din natin sa tagpong ito ang Kanyang pagnanais na palagiang makasama ang Ama sa pamamagitan ng Panalangin.
  • Lalo na sa Ebanghelyo ni San Lucas, madalas Siyang itanghal na nagtutungo sa malayong pook upang manalangin sa Ama.
  • Nanalangin siya bago piliin ang Labindalawa (Lucas 6:12)
  • Nanalangin Siya bago Siya  magbagong-anyo (Lucas 9:28-29)
 • (3) Ang pagkakakilanlan kay Hesus—Siya ay Anak ng Ama!
  • Naranasan na ba Ninyong mapansin ni crush? O ni idol?
  • Hindi lang Siya pinansin ng Ama—Ikinagagalak Siya nito!
  • Ang hamon sa atin, sa pamamagitan ng ating buhay, ay maging proud din ang Diyos para sa atin.

D. Gamit ng aralin sa tunay na buhay (personal, pamilya, paaralan, komunidad, bayan)

Itatanong sa mga mag-aaral:  Anong ginawa ko ngayong Linggo ang nakapagpasiya sa Ama?

 • Maaaring tumawag ng 2-3 na bata depende sa oras na nalalabi.
 • Pagkatapos ng pagbabahagi, palawigin ito at ituon sa kahalagahan ng pagpapalalim ng buhay Kristiyanong una natin tinanggap nang tayo’y bininyagan.

E. Pagdiriwang (tugon ng pananampalataya: pagpapasalamat at papuri sa Diyos) at takdang aralin.

Hikayatin ang mga batang maglaan ng 5 minuto sa harap ng Banal na Sakramento upang magpasalamat kay Hesus.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s