Lesson Plan: Ang Kapistahan ng Santo Nino

“Ang Kahulugan ng Kapistahan ng Santo Nino”
Kapistahan ng Sto Nino–K

Inihanda ni Dcn. Donnie Duchin Duya, SDB

09 Year B Sto Nino.png

Graphics courtesy of  Fr. Stephen Cuyos.

1. Layunin

Sa katapusan ng aralin, inaasahan sa mga mag-aaral na:

Kaalaman: ·    Maunawaan ang tunay na kahulugan ng pista ng Santo Nino;
Saloobin: ·    Matutularan ang mga bata sa kanilang pagtitiwala sa Diyos;
Pagkilos: ·    Makikitungo sa mga bata ng may paggalang at pagmamahal blang patotoo sa ating debosyon sa Santo Nino.

 

2. Saligan ng Aralin

Biblia: (Lucas 2, 41-52)

3. Pamamaraan

A. Sitwasyon ng Buhay (konkretong aspeto ng ating buhay kung saan pwede tayong humugot ng inspirasyon para tumawag ng pansin para sa aralin; mas maganda kung maikli lang).

Option 1: Magdala ng larawan o imahe ng Santo Nino. Tanungin ang mga bata kung ano ang kahulugan ng pagsasalarawan nito.

Option 2: Tanungin ang mga bata ng mga katangian na tipikal sa mga bata.

B. Pag-uugnay

Noong Pasko, isinilang ang ating Panginoong Hesus. Sa kapistahan ng Sto. Nino, ipinagdiriwang natin ang misteryo ng kanyang pagiging isang bata.

Paalalahanan ang mga batang makinig. Sabihin sa kanilang may mga katanungang kailangan nilang sagutin pagkatapos ang pagbasa.

Pagpapahayag ng Salita ng Diyos (Lucas 2, 41-52)

Taun-taon, tuwing Pista ng Paskuwa, ang mga magulang ni Hesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang labindalawang taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila’y umuwi na.

Nagpaiwan si Hesus sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Hesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya’y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya’t bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin.

At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Hesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong; at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan.

Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya’y makita. Sinabi ng kanyang ina, “Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo.” Sumagot siya, “Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako’y dapat na nasa bahay ng aking Ama?” Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya’y umuwing kasama nila sa Nazaret, at naging masunuring anak.

Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Hesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao

Mga tanong:

 1. Ilang taon si Hesus nang mawala siya sa Jerusalem? 12 taong gulang
 2. Ano ang ginagawa niya nang matagpuan siya ng kanyang mga magulang? Nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong.
 3. Ano ang sinabi ni Maria sa kanya? “Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo.”
 4. Ano naman ang kanyang sagot? “Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako’y dapat na nasa bahay ng aking Ama?”

Pagpapaliwanag (nilalaman ng aralin at paraan kung paano ito palalawigin)

 • Sa apat na ebanghelyo, tanging ito lamang ang tagpo tungkol sa pagkabata ni Hesus na isinulat ni Lucas.
 • Ayon sa Batas, kinakailangang magpunta taun-taon sa Jerusalem ang bawat Judio sa tuwing sasapit ang tatlong pinakamahalagang kapistahan: (1) ang Paskuwa, (2) Pentekostes, at (3) Tabernakulo (Exo 23:14; Deut 16:16).
 • Ang isang batang Judio na sumapit na sa gulang na 12 ay nagkakaroon na ng sapat na kaisipan. Siya’y nagiging “Anak ng Batas” (Bar Mitzvah) at may tungkulin na sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Batas, kasama na rito ang taun-taong paglalakbay sa Jerusalem.
 • Ayon sa pagkakalahad ni San Lucas, si Hesus ay tulad ng isang guro sa gitna ng mga eskriba at Pariseo. Isang tagpo ito sa buhay ni Hesus na nagpapatunay ng taglay niyang karunungang talagang pambihira para sa kanyang gulang.
 • Sa murang isipan, batid na ni Hesus ang kanyang pangunahing katungkulan sa Ama. Pumapangalawa lamang dito ang iba pa niyang tungkulin.
 • Para sa kanyang mga magulang, mahirap unawain ang mga bagay na ito lalo na ang binitiwang pananalita ni Hesus sa kanila. Ngunit nanatili silang mayroong pananampalataya sa kanya.
 • Ganito rin natin marahil masasabi ang simula ng ating pananampalatayang Kristiyano. Hindi rin marahil naintindihan ng ating mga ninuno ang ibig sabihin ng imaheng natanggap nila galing sa mga Kastilang misyonero. Dagdag pa dito ang lenggwahe na mag-uugnay sa kanila sa mga bagong dating na bisita. Ngunit nanalig sila.
 • Sa pamamagitan ng batang ito, nakilala natin, at lumago tayo sa ating pananampalatayang Kristiyano.

Gamit ng aralin sa tunay na buhay (personal, pamilya, paaralan, komunidad, bayan)

Itatanong sa mga mag-aaral:  Paano ko matutularan ang batang si Hesus?

 • Maaaring tumawag ng 2-3 na bata depende sa oras na nalalabi.
 • Pagkatapos ng pagbabahagi, palawigin ito at ituon sa kahalagahan ng pagpapalalim pa sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagdalo ng lingguhang katesismo, pagsisimba, pakikinig at pagsunod sa mga matatanda, atbp.

Pagdiriwang (tugon ng pananampalataya: pagpapasalamat at papuri sa Diyos) at takdang aralin.

Hikayatin ang mga batang magdasal mamayang gabi patungkol sa Batang Hesus. Imungkahi sa kanilang hingin ang tulong ni Hesus upang gabayan sila at tulungan silang maging mababait na bata.

Malaki ang naiambag ng aklat na Tinig : Mga Araling Kristiyano Batay sa Lingguhang Ebanghelyo ni Fr. Vic Cervania, SDB sa paghahanda ng araling ito. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s