40 Araw na Paghahanda (Lesson Plan)

Unang Linggo ng Kwaresma–K
14 Pebrero 2016

as

Layunin:

Sa katapusan ng aralin, inaasahan sa mga mag-aaral na:

Kaalaman: ·    Malaman ang kahulugan ng Kwaresma;
Saloobin: ·    Maituring ang Kwaresma bilang personal na paanyaya ng Panginoon na kung saan makapaghahanda para sa Linggo ng Muling Pagkabuhay;
Pagkilos: ·    Matanggap ng buong puso ang paanyaya ng Panginoon.

Mga gagamitin

Biblia, chalkboard, mga maliliit na papel

Pamamaraan

 • Sitwasyon ng Buhay (konkretong aspeto ng ating buhay kung saan pwede tayong humugot ng inspirasyon para tumawag ng pansin para sa aralin; mas maganda kung maikli lang).

Option 1: (Para sa mga mas batang mag-aaral)

 • Maghanda ng isang litrato o drawing tungkol sa pagkakatukso kay Hesus sa ilang. Tanungin ang mga bata kung Sino at ano ang nangyayari sa larawan.

Option 2: (Para sa mga mas may edad na mag-aaral)

 • Kapag mayroon kayong exam, paano kayo naghahanda?

Pag-uugnay

Noong nakaraang Miyerkules, sinimulan na natin ang Panahon ng Kwaresma. Bilang tanda ng paglalakbay na ito, nilagyan tayo ng abo sa atiing noo.

Ngayong unang Linggo, masisilayan natin ang Pagsubok sa Panginoon.

Tulad ng paghahandang isinasagawa natin sa ating buhay, ang Panahon ng Kwaresma ay isang paghahanda, isang paglalakbay tungo sa pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng ating Panginoon.

Pakinggan natin ang pagbasa.

 Paalalahanan ang mga batang makinig. Sabihin sa kanilang may mga katanungang kailangan nilang sagutin pagkatapos ang pagbasa.

Pagpapahayag ng Salita ng Diyos (Lucas 4, 1-13)

Noong panahong iyon, umalis si Hesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng apatnapung araw ay tinukso ng diyablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya’t gutom na gutom siya.

Sinabi sa kanya ng diyablo, “Kung ikaw ang Anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito.” Ngunit sinagot siya ni Hesus, “Nasusulat, ‘Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao.’”

Dinala siya ng diyablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. “Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito,” wika ng di­yablo. “Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kaninumang ibigin ko. Kaya’t kung ako’y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito.” Sumagot si Hesus, “Nasusulat, ‘Ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong pagliling­kuran.’”

At dinala siya ng diyablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem, at sinabi sa kanya, “Kung ikaw ang Anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ‘Ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka’ at ‘Aalalayan ka nila, upang hindi ka matisod sa bato.’” Subalit sinagot siya ni Hesus, “Nasusulat, ‘Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos!’”

Pagkatapos siyang tuksuhin ng diyablo sa lahat ng paraan, ito’y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon.

Mga tanong tungkol sa binasa:

 1. Sino ang nagdala kay Hesus sa ilang?
  – Ang Espiritu Santo

      2. Ilang araw siyang tinukso dito ?
           – 40 araw

      3. Ilang tukso ang naranasan kay Hesus ayon sa Ebanghelista
            – 3 tukso

      4. Ano ang sinabi ng demonyo kay Hesus sa una?
             – “Kung ikaw ang Anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito.”

      5. Sa pangalawa?
            – “Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito,”          wika ng di­yablo. “Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kaninumang ibigin ko. Kaya’t kung ako’y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito.”

       6. Sa pangatlo?
            – “Kung ikaw ang Anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ‘Ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka’ at ‘Aalalayan ka nila, upang hindi ka matisod sa bato.’”

Pagpapaliwanag (nilalaman ng aralin at paraan kung paano ito palalawigin)

 1. Sa ating Mabuting Balita, napakinggan natin kung paanong ang ating Panginoon din ay inihanda para sa Kanyang misyong iligtas tayo.
  1. Narinig nating sa loob ng 40 araw, iba’t-ibang tukso ang nakasalamuha Niya.
  2. Katulad natin, nakaranas din Siyang tuksuhin—subukin—ngunit matagumpay Niyang nalampasan ang mga ito.
  3. Ito rin ang hamon sa atin: Hindi lang sa panahong ito ng Kwaresma—pero sa bawat araw ng ating buhay.
  4. Ituon natin ang ating mga mata sa Panginoon. Siya ang halimbawang kaya din nating mapaglabanan ang mga tukso.
 1. Sa panahon ng kwaresma, ginugunita nain ang paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Hesus.
  1. Noong unang panahon, ang panahong ito ay inilalaan upang ihanda ang mga bibinyagan.
  2. Matutulungan din tayo ng panahong ito upang ihanda ang ating mga sarili sa pagsapit ng Muling Pagkabuhay ng ating Panginoon.
  3. Magkakaroon ng kabuluhan ang 40 araw sa ating buhay ispiritwal kung may plano tayo.
 1. May tatlong bagay na iminumungkahi ang Simbahan:
  1. Dagdagan pa ang Pananalangin
   • Sinabi ni Hesus sa Kanyang mga alagad ang ganito: Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso (Lu 22,40).
   • Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Lalo na’t makasalanan tayo.
   • Sa pamamagitan nito nakikilala natin Siya ng lubusan.
  2. Humanap ng pagkakataong Mag-ayuno/Magpinitensiya
   • Kung 14 taong gulang tayo pataas: umiwas sa pagkain ng karne kung araw ng Biyernes sa loob ng panahon ng Kwaresma;
   • Kung 18 taong gulang tayo pataas: mag-ayuno sa pamamagitan ng pagkain lang ng isang beses sa araw ng Miyerkules ng Abo at sa Biyernes Santo.
   • Hindi lamang ito tungkol sa pagkain. Pwede ring ituo sa ibang aspeto ng ating pamumuhay: Hal. paglalaro ng computer, paglalakad imbes sumakay ng tricycle, hindi pag-inom ng malamig na tubig, atbp.
   • Sa pamamagitan nito, nadidisplina natin hindi lang ang ating katawan, bagkus, maging ang ating mga paraan ng pagpili.
  3. Paglilimos/Pagkakawang-gawa
   • Hiniling ni Hesus sa kanyang mga alagad na huwag maging bingi sa tawag ng iba (Mat 5, 42).
   • Sa pagtulong natin sa kanila, mismong si Hesus ang ating pinaglilingkuran dito.
   • Sa gawaing panglilimos, nais nating tularan mismo si Kristo.

Pagsasabuhay. Gamit ng aralin sa tunay na buhay (personal, pamilya, paaralan, komunidad, bayan)

(Para sa mga batang mag-aaral) Pumili ng isa sa mga masasamang pag-uugali na pagtutuunan ng pansin upang mabago.

(Para sa mga mag-aaral na medyo may edad na) Gumawa ng Lenten Penance.

Pagdiriwang (tugon ng pananampalataya: pagpapasalamat at papuri sa Diyos) at takdang aralin.

– Hikayatin ang mga batang dumalo sa isinasagawang Daan ng Krus ng parokya tuwing Biyernes.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s