Walang Pagsidlan ang Awa ng Diyos

Ika-4 na Linggo ng Kwaresma—Taon K
06 Marso 2016

image

Sa isang klase ng katesismo, isang pilyong bata ang sumagot sa tanong ng katekista tungkol sa kung sino ang pinaka-nagdusa sa kuwento ng Alibughang Anak sa Mabuting Balita. Ang sabi nito, “Ma’am, ang pinatabang guya po!”

Ngayong Linggo ay tinatawag na Laetare Sunday. Ibig sabihin nito ay Linggo ng Kagalakan. Apat na Linggo na mula nang sumapit ang panahon ng Kwaresma, nagagalak tayo sapagkat nalalapit na tayo sa pagsalubong sa Linggo ng Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo.

Ang kagalakang ito ay nanunuot sa ating mga pagbasa ngayong Linggo.

Tila ordinaryo lang ang tagpo sa unang pagbasa (Jos 5:9a.10-12). Mayroon silang salu-salong ginanap, at pati ang mga pagkaing kanilang pinagsaluhan ay binanggit dito. At mula sa panahong iyon din daw huminto ng pag-ulan ng manna mula sa kalangitan.

Ngunit ang simpleng kabanatang ito sa kasaysayan ng bayan ng Israel ay mahalaga sapagkat sa pamamagitan nito, nagkaroon ng ng katuparan ang pangako ng Panginoong palayain sila mula sa pang-aapi ng mga Egipcio. At sa kauna-unahang pagkakataon, pinagsalu-saluhan nila ang mga ani mula sa lupang kanilang inalagaan. Dahil sa awa ng Diyos, malaya na silang bayan!

Sa Ikalawang Pagbasa (2 Cor 5:17-21), ipinapaalala sa atin ni San Pablo na ang Panginoon ay walang kasalanan. Ngunit dahil sa pagmamahal sa atin ng Ama, ipinagkaloob Niya sa atin ang Kanyang tanging Anak, upang sa pamamagitan Niya’y masumpungan nating muli ang landas pabalik sa Kanya.

Mantakin po ninyo, ang Diyos pa mismo na walang kasalanan sa atin ang gumawa ng paraan upang makipagbati sa atin. At sa pamamagitan ng pananalig natin sa ating Panginoon, tayo ay pinagkaloobang muli ng bagong buhay. Tayong mga nanalig at nabinyagan sa Kanya ay mga bagong nilalang na!

Sa bisa ng sakramento ng binyag na si Hesus mismo ang nagtatag, nagiging dalisay tayong muli. Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, muli tayong pinagkakaisa sa Kkanya.

Tampok naman sa ating Mabuting Balita (Lc 15:1-3, 11-32), ang tinaguriang ‘mabuting balita,’ sapagkat ito ay sumasalamin sa kasaysayan ng pagliligtas sa sangkatauhan, ang kuwento ng Alibughang Anak.

Pamilyar tayo sa kuwento ng bunsong anak na matapos makuha ang kanyang mana ay naglustay ng kanyang salapi sa malayong bayan. At nang maubos nang lahat ang kanyang kayamanan, nagtrabaho siya sa isang babuyan. Doon, awang awa siya sa sarili dahil upang malamnan ang kanyang tiyan, ultimo pagkaing para sa mga baboy ay hindi na rin siya mangingiming kanin.

Sa bahaging iyon ng kanyang karanasan bilang walang wala, naalala niya kung paanong ang mga tauhan ng kanyang ama sa kanilang bahay ay hindi nakaranas nang ganun. Nagkaroon siya ng ideya. Babalik siya sa kanyang ama.

Sa kanyang pagbabalik, mapapansin nating mayroong dalawang reaksyon.

Una, ang reaksyon ng kanyang ama. Hindi ito nakuntentong hintayin na lamang siya nang matanaw niya ito. Humangos siyang lumabas ng bahay. Tumakbo pa ito! Buong kagalakan nitong niyakap ang kanyang anak. At kahit na hindi pa ito tapos sa pagpapaliwanag–marahil, hindi na niya kailangan pang marinig ito–mabilis nitong pinatawag ang mga tagapagsilbi upang ibigay dito ang pangangailangan niya.

Ang ikalawang reaksyon ay reaksyon ng kanyang panganay na kapatid: isang reaksyong sumasalungat sa diwa ng kagalakan ng ating liturhiya ngayong Linggo.

Hindi niya makuhang matuwa sa pagbabalik-loob ng kanyang kapatid sapagkat ikinahon na niya itong makasalanan. Kaya nga kahit na ano pang pagsisikap ang gawin nito ay walang kahulugan.

Ngayong Taon ng Awa, sikapin nating tularan ang pagiging bukas loob ng Ama. Lahat tayo’y makasalanan. Hindi lang minsan nating kinailangan at naranasan ang kabutihan ng Ama.

Sa pamamagitan ng ating pagsasalu-salo sa Eukaristiyang ito, inaaalala-ala natin ang kadakilaan ng Kanyang Anak na nag-alay ng buhay upang magkaroon tayo ng lakas ng loob na magbalik-loob sa Kanya.

Hinahamon tayo ng ating liturhiyang magalak tuwing mayroon tayong kapatid na nagbabalik-loob, at maging isang tunay kapatid sana tayong tutulong sa kanila sa kanilang pagsusumikap na matunton ang landas pabalik sa Ama.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s