“Iniibig Kita!”

Ika-3 Linggo ng Muling Pagkabuhay—Taon K
10 Abril 2016

April 10

Graphics by Asp. Paul Lopez, Don Bosco Seminary Canlubang

Ang almusal daw ang pinakamahalagang pagkain sa buong araw. Kaya naman hindi ito dapat na kinakaligtaan. Pero alam nating hindi lahat ng almusal ay magkakatulad at pantay-pantay. Minsan, may super sarap na tuyo, sawsawang suka at sili, na sinabayan pa ng mainit na sinangag at mainit na kape. Minsan naman ay malamig na tinapay lang. Kung mamalasin, wala pa itong palaman!

Sa tagpo ng ating Ebanghelyo ngayong Linggo (Juan 21:1-19), hindi marahil tatanggi ang mga apostol na mahalaga nga ang almusal. Pero hindi dahil sa sarap at kalidad ng pagkain, ngunit dahil sa isang almusal, nakasama nilang kumain ang Panginoon.

At dahil nakadaupang palad nila ang Panginoong muling nabuhay, nagkaroon sila ng kakayahang gawin ang mga bagay na sa hinuha nila’y ‘di nila kayang isagawa.

Ito ang tagpong natunghayan natin sa unang pagbasa (Gawa 5:27-32; 40-41), na hindi na lang si Pedro at Juan ang nangangaral, bagkus ang buong hukbo ng mga apostol! At sa tagpo kung saan nililitis sila ng punong saserdote, ang tapang ng sagot nila: Mamarapatin nilang sundin ang kalooban ng Diyos kaysa sa tao. At matapos silang palayain sa pagkakakulong, balik ulit sila sa dating gawi—ang ipangaral ang ngalan ng Panginoon!

Iba kasi ang pinaghuhugutan nila ng tapang at lakas: “Ang Panginoon iyon!” ang sambit ng alagad na minamahal ng Diyos sa Mabuting Balita.

Malamang nakaranas na rin tayo ng ganito. Nalagpasan natin ang isang pagsubok, o krisis, na kung aasa lang tayo sa ating kakayahan—nganga!  Pero hindi ganito ang nangyari. Sa kabila ng ating kahinaan, nagawa natin ang isang bagay na imposible. Kasi naman, “ang Panginoon iyon!”

Sa ating ikalawang pagbasa, hatid sa atin ang isang pangitain ni Juan (Pahayag 5:11-14). Laksa-laksa ang mga anghel ng Panginon na nagbibigay ng papuri sa Kanya. Sabi ng isang komentarista ng Biblia, ang Aklat daw ng Pahayag ang may pinakamadaming tauhan sa buong Bibiya. At ang lahat ng mga ito’y nakapalibot at nag-aawitan upang papurihan ang Panginoon.

Kung tutuusin, tinutumbok ng bahaging ito ng huling akat ng Biblia ang kadakilaan ng Panginoon. Kadakilaang pinahayag “ng mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat—lahat ng nilikha sa buong sanlibutan.”

Napakasustansiya ng mga pagbasa ngayong Linggo. Ituon natin ang ating pansin sa masinsinang pag-uusap ng Panginoon at ni Pedro.

Una, ang bawat tunay na enkwentro sa Diyos ay nag-aanyaya sa ating “sundan Siya.” Ito ang huling katagang napakinggan natin sa ating Ebanghelyo ngayon. Ito ang katagang binitiwan ni Hesus matapos maka-tatlong beses na sabihin sa Kanya ni Pedrong iniibig siya nito. Kung tutuusin, praktikal naman ang dahilan: Hindi lang natin sinusunod ang mga taong mahal natin. Sinusundan din natin sila.

Ikalawa, ang pagsunod sa Panginoon ay dapat na magbunsod sa ating maglingkod sa iba. Maka-tatlong beses tinanong ni Hesus si Pedro kung iniibig Siya nito. At sa bawat tugon ni Pedro, siya rin naman ang hamon Niya sa kanyang alagaan nito ang Kanyang kawan, ang maglingkod sa iba.   Hindi lang dapat masarap ang pakiramdam natin kapag nagsisimba, o nagdarasal. Dapat na lumikha din ito sa atin ng kamulatang isipin ang kapakanan ng kapwa, at hindi lamang ang personal na interes.

At ikatlo, ang paglilingkod sa iba ay nagkakaroon ng konkretong pamamaraan sa ating pamumuhay sa pamamagitan ng pag-unawa at pagpapatawad. Ito ang paraang ipinakita ni Hesus kay Pedro, sa kabila ng tatlong beses na pagkakanulo nito sa Kanya. Inunawa Niya ang kahinaan ni Pedro. At sa huli, pinatawad Niya ito.

Ang almusal ay tunay na mahalagang pagkain sa araw-araw. Ngunit mamaya lamang, magsasalo tayo sa pagkaing mas isandaang beses na mahalaga kaysa dito: ang katawan ni Kristo, ang Korderong pinapurihan ng sanlibutan, ang pastol na laging handang magbigay ng buhay para sa bawat isa sa atin sa Kanyang kawan.

Ang pagkaing ito nawa ang magbigay sa atin ng tapang at tiwalang sumunod sa kanya, maglingkod sa iba, at umunawa at magpatawad.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s