Ang Tinig ng Mabuting Pastol

Ika-4 na Linggo ng Muling Pagkabuhay–Taon K
17 Abril 2016

April 17

Graphics by Asp. Paul Lopez, Don Bosco Seminary Canlubang 

Dalawang bagay ang binibigyang diin ng ating liturhiya ngayong Linggo: (1) Ang pagkakakilanlan ng ating Panginoong Hesus bilang isang Mabuting Pastol at (2) ang pagnanais ng mga unang tagasunod ng ating Panginoon na ipakilala Siya sa buong mundo.

Sa unang pagbasa (Gawa 13:14.43-52), panay ang lakad nina Pablo at Bernabe upang ipahayag ang turo ni Hesus. Maraming Hudyo ang nakinig sa kanila at nakumbinsi nila ang mga itong sundin ang kanilang turo. Nang sumunod na linggo, halos buong siyudad ang pumunta sa  kanila upang pakinggan sila sa pagpapahayag ng Salita ng Diyos. Hindi kataka-takang marami ang naiingit sa kanilang mga Hudyo. Kaya naman nilait nila ang dalawa at sinalungat ang mga tinuturo nila. Buong tapang na tinapat sila ng dalawang tagasunod ng Panginoong sa kanila dapat na mga Hudyo muna dapat ipinahayag ang Salita ng Diyos. Ngunit dahil itinakwil nila ito,  lilisan sila upang ipahayag ito sa mga Hentil.

Samantala, sa pagtatapos ng ikalawang pagbasa (Pahayag 7:9.14-17), natunghayan ni Juan sa isang pangitaing ang Korderong nasa gitna ng trono ang Siyang magiging pastol ng kawang binubuo ng napakaraming taong hindi mabilang. Ang mga ito daw ang “mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig.” Dumaan man sa napakaraming pagtitiis ang mga ito, hindi na sila muli pang magugutom o mauuhaw sapagkat ang mismong Panginoon ang Siyang magiging pastol na kukupkop sa kanila.

Sa kabila ng kaiiklian nito—apat na bersikulo lang—ang ating Mabuting Balita (Juan 10:27-30) ay hitik sa lalim. Binibigyang diin nito ang pangangalaga ng Diyos sa atin bilang Kanyang kawan, bilang Kanyang mga tupa.

Ngayon po ay Linggo ng Mabuting Pastol, pero kung sisipatin, nakatuon ang atensyon ng Panginoon sa Kanyang mga tupa. Alam ni Hesus kung sino ang Kanyang tupa. Ayon sa ating pagbasa, dalawang bagay ang pagkakakilanlan nila: (1) Nakikinig sila sa Panginoon at (2) sumusunod sila sa Kanya.

Mahalaga ang pakikinig sa ating buhay. Maraming tampuhan, hidwaan, o maging digmaan ang maiiwasan kung marunong tayong makinig sa isa’t-isa. Susi ang pakikinig sa pagkakaunawaan. Ngunit mayroon tayong isang tinig na kailangang pakinggan, ang tinig na nagmumula sa Mabuting Pastol, ang ating Panginoon.

Sa mga araw na ito, maraming tinig tayong napapakinggan. Tinig na tila nag-kukumpitensiya para sa ating atensyon. Ngunit kung tayo ay tunay na tupang kaanib sa kawan ng Panginoon, hindi lang natin napapakinggan ang tinig ng Panginon, ngunit nakikinig tayo sa Kanya.

Kung tunay tayong nakikinig sa Panginoon, mas lalong lumalakas ang tinig ng ating konsiyensiyang nagpapaalala sa atin ng tama at mali. Kung tunay tayong nakikinig sa Panginoon, mas lalong higit na lumalakas ang daing ng ating kapwa.

At ano nga ba ang bunga ng tinig ng Mabuting Pastol sa ating buhay? Ang dulot ng tinig ng Panginoon sa ating buhay ay parehas sa bunga ng Espiritu Santo: pag-ibig, kaligayahan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang-loob, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagtitimpi (Gal 5:22-23).

Sa Eukaristiyang ating pagsasaluhan ngayong Linggo, hilingin natin ang biyaya ng Diyos na pagkalooban tayo ng tenga at pusong handang makinig sa Kanyang tinig. Nang sa gayon, karapat-dapat din tayong matawag na isa sa Kanyang mga tupa.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s