Ang Diyos na Huwaran Natin

Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos–Taon K
22 Mayo 2016

May 22

Graphics by Asp. Paul Lopez, Don Bosco Seminary.

Maraming pagdiriwang mayroon ang ating simbahan na nakabatay sa pangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Nandyan ang pagdiriwang ng Pasko (Kapanganakan ng ating Panginoon), Huwebes Santo (Huling Hapunan), at maging ang Pagbibinyag sa ating Panginoon ay may ispesyal na puwang sa kalendaryo ng ating Simbahan.

Kaya naman natatangi ang okasyon ngayong Linggo. Hindi ito nakabatay sa isang pangyayari, kung hindi sa isang katotohanang napakahalaga para sa ating buhay pananampalataya.  Ipinagdiriwang natin ngayon ang Dakilang Kapistahan ng Banal na Santatlo. Sa okasyong ito, pinagninilayan natin ang katotohanan na mayroong tatlong persona sa iisang Diyos.

Sa aming Homiletics class, narinig ko sa teacher namin na ang pagdiriwang daw na ito ay napakahirap para sa mga paring magbibigay ng sermon—at  para na rin sa mga magsisimbang makikinig nito. Kungsabagay, ang komplikado naman kasi. Sanay tayo sa Math equation na ang isa na sinamahan ng isa at sinamahan pa ng isa pa ay tatlo ang katumbas nito.

Ngunit hindi ganito ang itinuturo ng ating pananampalataya pagdating sa pagpapaliwanag ng tungkol sa Diyos. Mayroong tatlong persona sa iisang Diyos—ang Ama, at ang Anak at ang Espiritu Santo. At ang tatlong personang ito—ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo ay bumubuo sa iisang Diyos.

At ang Diyos na ito ay kasa-kasama natin sa ating buhay.

Sa unang pagbasa (Kawikaan 8:22-31), pinaaalalahanan tayong ang Diyos ay naririto na hindi lang bago pa tayo isilang, ngunit bago pa man gawin ang sanlibutan. Pinapaalala sa ating naririto ang Diyos. Hindi Siya nag-aabsent. Hindi Siya nali-late. Narito na Siya bago pa man likhain ang santinakpan.

Sa ikalawang pagbasa (Romano 5:1-5), nagagalak tayo sa Diyos na ito sapagkat sa pamamagitan Niya, mayroong kapayapaan, pag-ibig, at pag-asa. Kaya naman niluluwalhati natin Siya. Ang pag-asang nagmumula sa Diyos ay nagdudulot sa atin ng kagalakan kahit pa mayroon tayong problema sapagkat mapanghahawakan natin ang pangakong hatid Niya.

Sa Mabuting Balita, binibigyang diin ng Panginoong Hesus na may mga bagay na ihahayag ang Espiritu na pupuno sa mga bagay na kailangan pa nating malaman. Mainam na mabatid nating ang katotohanan ay hindi bunga ng pagpapagal ng tao, ngunit ito ay kaloob ng Diyos.  Sadyang maunlad na nga ang agham na mayroon tayo, malayo na ang narating ng ating teknolohiya, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, batid nating marami pa rin tayong kailangang malaman.

Isa marahil ang kalikasan at pagkakakilanlan ng Diyos sa maraming tanong na pinipilit nating sagutin. Ngunit alam din nating mananatili itong isang misteryo. Hindi dahil sa hindi natin alam kung sino nga bang talaga ang Diyos, ngunit batid nating hindi sasapat ang payak nating isipan upang lubos na maunawaan kung sino nga ba Siyang talaga.

Pinaniniwalaan nating ang tatlong personang nasa iisang Diyos ay magkakaiba, ngunit pantay-pantay ang dignidad. At kahit na ipinagkaloob ang Espiritu Santo nang si Hesus ay muling nabuhay—sumasampalataya tayong sa simula pa lang, nandoon na Siya, kasama ng Ama at ng Anak.

Sa bandang huli,  ang pinakamainam na paraan upang ipagdiwang ang kapistahang ito’y ang pagsisikap na mabuhay ng may pag-ibig para sa bawat isa. Sapagkat alam nating ang tatlong Persona ng Diyos ay namuhay sa pamamagitan nito.

At kung tayo’y nananampalatayang tayo ay kawangis ng Diyos, dapat lang na tularan natin ang tatlong Persona nito na nagbibigay inspirasyon at patuloy na humahamon sa ating mag-ibigan din. Sapagkat ito lamang ang siguradong paraan upang mapag-isa ang sangkatauhan.

Sa huli, ang kapunuan ng misteryong ito’y hindi naman masusukat sa lalim ng ating alam tungkol sa Banal na Santatlo, kung hindi, kung paano natin sinikap na maging katulad din Nila sa pamamagitan ng ating pagsusumikap na magmahal.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s