Bl. Maria Romero Meneses

Beata_María_Romero_Meneses

Habang pinagninilayan ko ang mga pagbasa natin ngayon, nakatawag ng aking pansin ang pinaka-unang pangungusap ng ating Mabuting Balita ngayon (Mat 10:7-15): Humayo kayo’t ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit.

Ang Ebanghelyong ito’y karugtong ng Ebanghelyong napakinggan natin kahapon kung saan pinangalanan ng ating Panginoon ang mga hinirang Niyang apostol.

Mapapansin sa Ebanghelyo natin ngayon na ang pangangaral na iniatas ng Panginoon sa kanila ay hindi lamang iyong sa pamamagitan ng nagmumula sa bibig–ngunit sa pamamagitan din ng pagpapagaling sa mga maysakit, pagbuhay sa mga patay,  pagpapagaling sa mga may ketong, at pagpapalayas sa mga demonyo.

Ang mga gawaing ito’y kumakatawan sa mismong mensaheng gusto Niyang ipaabot sa atin, at sa mismong mensaheng inuutos Niyang ipahayag natin:  Siya ay punong-puno ng awa.

Natunghayan natin sa unang pagbasa (Hos 11:1-4, 8-9) ang madamdaming pahayag ni Propeta Hosea tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi Siya kaylanman nagkulang sa atin, ngunit pinili pa rin nating sumamba sa iba’t-ibang diyos.

Ngunit sa kabila nito, hindi niya ipinakita ang Kanyang galit sa atin. Ang pag-ibig na ito ay nananatiling hamon para sa ating lahat sa uri ng pag-ibig na dapat nating ipahayag sa ating mga kapwa.

Ipinapakita ng santang ginugunita natin ngayon ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos.

Si Bl. Maria Romero Meneses ay ipinanganak sa isang may kayang pamilya sa bansang Nicaragua, ngunit piniling mamuhay bilang isang madreng Salesyano kasama ng mga mahihirap.

Ipinalasap niya ang pag-ibig ng Diyos sa hindi mabilang na mga dukhang napaglingkuran niya sa pamamagitan ng klinikang ipinatayo niya, at gayundin sa pagpapatuloy sa mga walang matirhan. Ang mga gawaing ito’y nagpapatuloy kahit siya’y wala na.

Sa pamamagitan ng ating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, hilingin natin sa Panginoon na maging kasangkapan tayo ng Kanyang pag-ibig sa iba sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa iba, sa pagpapatawad sa mga kapatid nating may pagkukulang sa atin, at sa pamamagitan ng pag-ganap ng mga tungkuling kailangan nating isakatuparan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s