Humingi… Maghanap… Kumatok

Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon–Taon K
24 Hulyo 2016

July 24

Graphics by Asp. Paul Lopez, Don Bosco Seminary

Sa librong “Outliers” ng tanyag na manunulat na si Malcolm Gladwell tinalakay niya ang, sinundan ng pananaliksik ang iba’t-ibang personalidad na nagtagumpay sa iba’t-ibang larangan.

Sa buong libro, paulit-ulit na nababanggit ni Gladwell ang 10,000 hour theory. Nagiging eksperto daw ang isang bagito kung mayroon siyang pagtitiyaga.

Ganito rin ang tinutumbok ng ating mga pagbasa ngayong Linggo. Ang kahalagahan ng hindi pagsuko sa pagtawag sa Panginoon sa paraan ng ating pananalangin.

Sa unang pagbasa (Genesis 18:20-32), batid ng Diyos ang kasamaan ng Sodom at Gomorrha. At handa na Siyang gunawin ang mga bayang ito upang parusahan ang mga nakatira roon. Ngunit namagitan si Abraham para sa mga mabubuting taong maaaring mapahamak kapag ginunaw niya ang mga ito. Nakipagtawaran siya sa Diyos na huwag ituloy ang plano.

Nagsimula siya sa 50 na taong maaaring mailigtas, tapos 45… 40… 30.. 20… Aba! Hanggang sa umabot na lang sa sampung mabubuting taong maaaring isalba!

Maaari nating matutunan kay Abraham ang kanyang kapangahasang makipagtawaran sa Diyos alang-alang sa mga kapatid nating nangangailangan ng tulong. Ang laki kaya ng epekto kapag ang ipinapanalangin natin ay hindi ang pansarili nating kahilingan, kung hindi, ang kapakanan ng iba.

Sa ikalawang pagbasa (Colosas 2:12-14), ipinapaalala sa atin ni San Pablo ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat huminto sa patuloy na pagtawag sa Ama: Dahil mahal Niya tayo kahit pa hindi tayo karapat-dapat mahalin.

Sa bisa ng pagkamatay ng ating Panginoon sa krus, pinatawad tayo sa ating mga pagkakasala. Binigyan tayo ng panibagong buhay. Kaya naman karapat-dapat lang na magtiwala sa Kanya dahil hinding hindi Siya bumibitiw sa atin kahit na paulit-ulit tayong kumakawala sa Kanya dulot ng ating kasalanan.

Hitik ang mensahe ng ating Mabuting Balita (Lucas 11:1-13) ukol sa pananalangin, pero mainam na bigyang diin ang tatlong punto:

Una, ang Diyos ay makapangyarihan, punong puno ng kaalaman, kayang kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Ngunit, itinuro ni Hesus na tawagin natin Siyang Ama. At tama lang marahil na isipin na hindi lamang dapat natin Siyang tawaging Tatay, kung hindi, dapat ding ituring natin Siyang isang Ama, hindi isang simpleng vendo machine na huhulugan lang ng barya ay ibibigay na sa atin ang anumang maibigan natin. Magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Ituring natin Siya bilang isang Ama!

Maging masunurin tayo sa Kanya. Mahal Niya tayo at makabubuti sa atin ang anumang ipinagkakaloob Niya sa atin. Mahalin natin Siya. Magtiwala tayo sa Kanya.

Ikalawa, si Kristo mismo ang nagturo sa atin ng pamamaraang ito ng pananalangin. Mapapansing hindi lang materyal na bagay ang maaaring hingin sa Ama. Naroon din ang mga bagay na makakatulong sa ating kaluluwa: Kapatawaran sa ating mga kasalanan, gayundin ang pusong marunong magpatawad, tatag sa harap ng tukso,  maghari nawa ang kalooban ng Diyos, masamba nawa natin ang Kanyang Ngalan.

Ikatlo, paano nga ba manalangin? Tinuturo sa atin ni Hesus na mayroon dapat pagtitiyaga; mayroon dapat pangungulit. Totoo, minsan masarap ang magdasal, lalo na kapag may mga inspirasyong dumarating sa atin. Pero mas madalas, it entails hardwork. Pero karamihan sa mga bagay na mahahalaga, dapat, pagtitiyagaan mo talaga.

Si Kristo na mismo ang nagsabi: Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi; nakasusumpong ang bawat humahanap; at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s