Month: January 2017

‘Halika’t Tingnan mo’

Narinig natin sa Mabuting Balitang (Juan 1:43-51) pagkatapos na pagkatapos na tawagin si Felipe ng ating Panginoon upang himukin siyang sumunod sa Kanyang mga yapak, kaagad niya itong ibinalita sa kaibigan niyang si Nataniel.

Pero tila hindi ata madaling ma impress si Nataniel.

Hindi siya bilib na mayroong mabuting bagay na nagmumula sa bayang pinanggalingan ng ating Panginoon—lalong higit, kung ang tagapagligtas na kanilang hinihintay ay dito magmumula. Hindi naman kasi kilala ang Nazareth. Hindi man lang ito nabanggit kahit na isang beses sa Lumang Tipan. Hindi rin ito kilala ng kahit na sinong eksperto sa sinaunang kasaysayan.

Pero si Felipe, hindi na nagpatuloy sa pangungumbinsi sa kaibigan. Sa halip, ang sabi nito “Halika’t tingnan mo.”

Marahil, napilitan lang sumama si Nataniel dahil sa pagkakaibigan nila ni Felipe.

At ito marahil ang nais iwan sa atin ng Mabuting Balita bilang isang mahalagang aralin para sa ating nagsusumikap na umakay sa mga kaibigan natin patungo kay Kristo: Let us not win them by arguments. Let us convince them by our example that will enable them to see Jesus.

Ito rin ang diwa ng Unang Pagbasa (1 Juan 3:11-21). Ang liham sa atin ni San Juan ay humahamon sa ating mag-ibigan, hindi lamang sa pagsasabi ng “mahal kita” ng ating mga labi, ngunit higit pa dito, dapat ay ipinapahayag ito ng ating pag-gawa.

Kung isinasabuhay mo ang iyong pagiging Kristiyano, nagpupumilit kang magmahal, hindi lamang sa pamamagitan ng dila, kung hindi, sa pamamagitan din ng iyong pag-gawa.

At kung ganito ang iyong naging gawi, hindi mo na kailangan pang makipagtalo pa sa mga kaibigan mong hindi naniniwala sa Diyos.

Hindi nila kailangang mapakinggan sa iyong mga labi na pinananampalatayaan mo ang Diyos. Pero kailangan nila itong makita sa buhay mo.

At kung magkakaganito, sila na mismo ang mag tatanong kung anong mayroon sa iyo na wala sila. At sa ganitong paraan, katulad ni Felipe, maaari mo ring sabihin sa kanila, “Halika’t tingnan mo.”