Advent

May Dahilan pa rin upang Magdiwang!

Ika-3 Linggo ng Adbiyento–K
13 December 2015

December13_3rdAdvent

Ito marahil ang dahilan kung kaya’t sa paulit-ulit na tanong kay San Juan Bautista sa ating Ebanghelyo, iisa ang tema ng kanyang sagot: ipakita natin sa pamamagitan ng ating buhay ang awa ng Panginoon! Graphics by Prenovice Jonas Lacson.

Minsan lang akong manuod ng TV, pero masarap ang pakiramdam kapag natitiyempuhan ko ang mga palabas sa TV na nagbibigay ng katuparan sa mga simpleng kahilingan ng mga ordinaryong tao—ticket pauwi ng probinsiya, munting tindahan para sa kanilang pangkabuhayan, makitang muli ang isang ka-pamilyang matagal na nawalay sa kanila—at marami pang ibang kuwentong hahagod sa ating damdamin, at minsa’y magpapaluha sa ating mga mata, hatid ang mensahe ng kaligayahang naglalahad na mayroon pa ring palatuntunan sa TV na kaiga-igayang panoorin, at higit sa lahat, mayroon pa ring sapat na dahilang  umasa na mayroon pa ring pag-asa ang mundo!

Ang Linggo ngayon ay tinatawag na Linggo ng Gaudete, ang ibig sabihin, Linggo ng Kagalakan.

Hinango ito sa liham ni San Pablo sa mga taga-Filipo na siyang ilalahad ngayong Linggong naghihimok sa kanila—at maging sa atin din—na isantabi ang kalungkutan sapagkat nalalapit na ang pagparito ng Panginoon.

‘Yung mga may gulang na sa atin ay magmamadali sa pagsasabing “matatanda na kami, at ang Pasko ay para lamang sa mga bata!” Ngunit walang sinisino, walang age limit ang kaligayahang hatid ng Panginoon!

At walang binibigo ang Panginoon sa mga taong nagbabakasakali sa Kanya. Sa bawat hakbang natin papunta sa Kanya, matutuklasan nating nandito lamang pala Siya, matagal nang naghihintay sa atin, bukas ang mga bisig, handang handang yakapin tayo!

Sa isang liham ni Papa Francisco, ibinahagi niya ang isang personal na panalangin para sa pagdating ng Panginoon, “Panginoon, hinayaan kong lokohin ang aking sarili. Sa hindi mabilang na pagkakataon, hindi ko binigyang halaga ang Iyong pagmamahal. Narito pong akong muli, pinagpapanibago ang aking pangako sa Inyo. Kailangan ko po Kayo. Iligtas po Ninyo akong muli. Panginoon, yakapin po Ninyo ako ulit” (Evangelii Gaudium, 3).

Ganito rin ang nilalaman ng unang pagbasang hango sa Aklat ni Propeta Sofonias, Umawit tayo ng malakas at sumigaw tayo ng buong kagalakan sapagkat pinatawad na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Wala na tayong dapat pan ikatakot. Uuwi na tayo sa tahanan ng Ama; makakapiling na natin Siyang muli!

Sa mensaheng ito ng Propeta, isang linya ang tumimo sa aking puso, “Babaguhin ka ng Kanyang pag-ibig” (Sof 3:19). At makikita natin ang katotohanang ito sa buhay ng mga taong tunay na umiibig sa Panginoon. Mayroong pagbabago tayong nakikita sa kanila. Iyon din ang hamon sa bawat isa sa atin—na sa ating paglalakbay sa panahong ito ng Adbiyento, nawa’y ang ating muling pagkakatuklas sa Kanyang pag-ibig para sa atin ay magbunsod sa ating umiba ng gawi, lumakad sa landas patungo sa Panginoon. Magbagong-buhay!

Nitong nagdaang Martes, binuksan ng ating Santo Papa ang Taon ng Awa. At sa mga unang talata pa lang ng liham, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Santo Papa, sabi niya, “Si Hesu-Kristo ang mukha ng awa ng Diyos!” At ang awang ito ng Panginoon, ang pinagmumulan ng kahulugan ng ating kagalakan.

At ang awang ito ng Panginoon ang nagbubunsod sa akin, ang nag-oobliga sa aking ipahayag ito sa iba, na dahil nakatikim ako ng awa ng Diyos, maging instrumento din ako upang malasap ito ng iba.

Ang hamon sa ating mga Kristiyano, kung nasaan man tayo, matuklasan ng mga taong nakakasalamuha natin ang mismong awa ng Diyos sa pamamagitan ng ating halimbawa.

Ito marahil ang dahilan kung kaya’t sa paulit-ulit na tanong kay San Juan Bautista sa ating Ebanghelyo,  iisa ang tema ng kanyang sagot: ipakita natin sa pamamagitan ng ating buhay ang awa ng Panginoon. “Kung mayroon kang dalawang baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain.” “Huwag kayong sumingil nang higit sa dapat singilin.” “Huwag kayong manghihingi kaninuman sa pamamagitan ng pamimilit o ng pag-paparatang ng di totoo; masiyahan kayo sa inyong sahod.”

Sa pamamagitan ng pagtupad nito sa ating buhay, nagiging instrumento tayo ng awa at pag-ibig ng Diyos sa iba.

Ang pagkakatawang tao ng ating Panginoon—at ang Kanyang muling pagbabalik ay hindi lang isang simpleng hiling—hindi lang isang palabas sa TV—Nagkatotoo ito. At babalik siyang muli upang kumpletuhin ang kanyang pangakong hindi niya tayo pababayaang mag-isa.

Kaya nga, may sapat na dahilan tayong magtiwala, umasa, magmahal at magalak sa muling Niyang pagdating sa ating piling.