Month: July 2015

FB Graphics for all Sundays of August

Friends, here are graphics which you could use for your FB cover photos which highlight the essence of the liturgical theme. Please feel free to download and use.

Again, many thanks to Mark Anthony Ramos for designing these!

Aug 2, 18th Sunday OT-B

August 2, 2015   l   18th Sunday in Ordinary Time–Year B
The Gift of Divine Life (John 6:24-35)

Aug 9, 19th Sunday OT-B

August 9, 2015   l   19th Sunday in Ordinary Time–Year B
Christ is the Bread of Life (John 6:41-51)

Aug 16, 20th Sunday OT-B

August 16, 2015   l   20th Sunday in Ordinary Time–Year B
The Gift of Eternal Life (John 6:51-58)

Aug 23, 21st Sunday OT-B

August 23, 2015   l   21st Sunday in Ordinary Time–Year B
Christ: The Life-Giving Bread (John 6:60-69)

Aug 30, 22nd Sunday OT-B

August 30, 2015   l   22nd Sunday in Ordinary Time–Year B
Observe the Spirit of the Law! (Mark 7:1-8.14-15.21-23)

Advertisements

On Discipleship and Saving Souls

Thursday of the Seventeenth Week in Ordinary Time
30 July 2015

Exodus 40:16-21,34-38
Matthew 13:47-53

Picture1

One of the early lessons introduced to us by our Introduction to Sacred Scriptures teacher is to look into the value of repeated words, phrases and expressions in a given passage.

Applying this lesson in reading closely the Exodus account in the first reading, I note that the phrase “as YHWH ordered Moses” is repeated three times in the first part – while the same point about YHWH’s directing their movement is stressed in the second.

Apparently, this passage reinforces upon the readers how in the Old Testament, led by Moses, the Israelites strove to follow the Lord.

Our Gospel pericope we just listened to wraps up the 13th chapter of Matthew—which is also known as the “Day of Parables.”[1]

Jesus, in this chapter, narrated one parable after the next, hoping to explain to his disciples, in down-to-earth and clear-cut terms, what the Kingdom of Heaven is like.

Not so for them to appreciate it well. But more so because, they are expected to preach it to others. The point of having a parade of parables is to instill in the disciples the need to make the people they minister to become disciples as well.

This ought to have a soft spot in our hearts because this is an experience of St. John Bosco.

When he founded the Salesian congregation in 1859, 17 others joined him. Among them was a boy named Michael, who frequented Don Bosco’s oratory when he was just eight years old. And the history of our congregation tells us that he is the very first one to succeed Don Bosco when he passes on.

However “to make others disciples” is not just about mere succession, or to ensure that someone will take our place in the future.

To make disciples is about the salvation of souls.

We who have endeavored to follow Don Bosco—whose main preoccupation was to seek and save soul—have a solemn duty to make disciples of the people, especially of the youth entrusted to our care.

Let us pray in this Mass that these years of our study of theology may form in each of us disciples of the Lord who will serve as light to guide the path of many others in search of His will.

[1] Daniel Harrington, Sacra Pagina, The Gospel of Matthew, 208.

On Charity

From a sermon on charity by Saint Basil the Great, bishop
(Hom. De caritate, 3, 6: PG 31, 266-267, 275)

Man should be like the earth and bear fruit; he should not let inanimate matter appear to surpass him.

The earth bears crops for your benefit, not for its own, but when you give to the poor, you are bearing fruit which you will gather in for yourself, since the reward for good deeds goes to those who perform them.

Give to a hungry man, and what you give becomes yours, and indeed it returns to you with interest.

As the sower profits from wheat that falls onto the ground, so will you profit greatly in the world to come from the bread that you place before a hungry man. Your husbandry must be the sowing of heavenly seed: Sow integrity for yourselves, says Scripture.

Unlimited ang Pag-ibig ng Diyos!

Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon—Taon B
July 26, 2015

11696489_10204485001427028_1491764656_n

Ngayong Linggo, inaanyayahan tayo ng ating liturhiyang ituon ang pansin sa Panginoong hindi mangingiming gumawa ng himala upang busugin tayo. Likhang sining ni Mark Anthony Ramos

Sakristan: Father, nakita ko yung pilay nagdasal sa altar tapos tinapon saklay niya at naglakad!
Pari: Diyos ko! Isa itong himala!!! Asan siya?
Sakristan: Andun po nakadapa, basag ang mukha..

***

Ano ang pagkakaiba ng magic sa miracle?

Sa magic, nasusubukan ang galing ng isang magician. Mabilis ang kanilang mga kamay, at alam nila kung paano tayo lalansihin. Ngunit alam nating pagkatapos ng performance, at ng palakpakan, doon na rin natatapos ang palabas.

Iba ang miracle. Oo naman, meron ding spectacle, pero hindi lang sa performer ng miracle ang atensyon; pati na rin sa kung sinong nabiyayaan nito. At higit sa lahat, hindi ito natatapos lang sa isang palabas. Nagpapatuloy ang epekto nito, hindi lang doon sa nakatanggap ng himala, ngunit maging sa mga nakamalas nito!

Ngayong Linggo, hitik ang ating mga pagbasa ng mga himala.

Sa unang pagbasa (2 Ha 4:42-44), hindi lang napagkasya ang 20 na tinapay sa 100 na katao—mayroon pang lumabis dito! Narinig nating tumutol ang katulong ni Eliseo nang sabihan niya itong ihain ang mga tinapay sa lahat ng mga tao. Pero nagiging praktikal lang naman ang katulong, tiyak kasing hindi sasapat ang mga ito. Ngunit iba ang pinanghahawakan ni Eliseo: Ang salita ng Panginoong “Mabubusog sila at may matitira pa!”

At iyon nga ang nangyari.

Kung hindi kapani-paniwala ito, mas lalo naman ang naganap sa mismong Ebanghelyo (Jn 6:1-15). Nang tanungin ng ating Panginoon si Felipe, isa sa mga alagad niya, kung paano mapapakain ang napakadaming taong sumusunod sa kanila, sumagot ito, “Kahit na po halagang dalawandaang denaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain nang tigkakaunti ang mga tao.” Alam naman ni Hesus ang nararapat Niyang gawin, tinanong lang Niya si Felipe upang subukin ito. Mula sa kung saan, si Andres, isa pa sa kanyang mga alagad, ang bumida, “Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sebada at dala­wang isda.”

Pero bigla din siyang kumabig, “Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?”

Kapagdaka’y sinabihan ng Panginoon ang mga apostoles na paupuin ang mga tao. Sa orihinal na wikang Griyego, ginamit ang salitang “anapesein,” isang posisyong tumutukoy sa klase ng pagkakaupo ng mga taong naghahanda upang dumulog sa lamesa.

Kinuha ni Hesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao; gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hangga’t gusto nila. Matatandaang hindi lamang daan-daan ang nagsalu-salo ng limang tinapay at dalawang isda, ang bilang ng mga lalaki’y umaabot ng limang libo, hindi pa kasama dito ang mga bata at mga babae!

At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, “Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang.” Gayon nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng labindalawang bakol.

Ang pag-aala-ala ni Andres na hindi kakasya ang limang tinapay at dalawang isda ay katulad ng pag-aalinlangan ng katulong ni Eliseo na magpakain ng 100 tao sa pamamagitan ng 20 na tinapay. Ngunit maihahambing ang resulta ng dalawa: Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, hindi lang lahat ng nakakain ay nabusog, mayroon pang lumabis mula sa Kanyang handog.

Sa mga kamay ng isang bata, ang limang tinapay at dalawang isda ay hindi sapat na magpakain ng isang laksa. Ngunit nang mapasakamay ng ating Panginoon, ang hamak na handog ay pumuno sa kalamnan ng mga nagugutom.

Ngayong linggo lang, naisipan kong mag-post sa Facebook ng isang tanong: “Ano ang gusto mong ipagdasal ko para sa iyo ngayong linggo?” Hindi ko inaasahan na madami ang tutugon dito. Marami sa atin ang naghahanap ng kasagutan. Hindi lang iilan ang nagugutom at nauuhaw. Mayroong nanghihingi ng kapatawaran, ng kapayapaan, ng pagmamahal.

Ngayong Linggo, inaanyayahan tayo ng ating liturhiyang ituon ang pansin sa Panginoong hindi mangingiming gumawa ng himala upang busugin tayo. Sa ating pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya, nagpapatuloy ang mapaghimalang pag-ibig ng Panginoon. Hindi lamang tinapay ang Kanyang handog sa atin, ngunit ang Kanya mismong katawan!

Isa sa mga paborito kong manunulat—isa rin siyang piloto—ang nagbahagi ng kanyang karanasan nang ilipad niya sakay ng eroplano ang dalawang galing sa isang disyerto. Dinala niya sila sa isang talon ng tubig. Dahil nga galing sila sa isang disyerto, minsan lang sila makakita ng isang talon, napako ang dalawa sa pagkakatitig sa masaganang tubig na bumabagsak mula sa gilid ng bundok, at sa dagundong ng tubig na nilikha nito. Ngunit napansin niyang dumidilim na. Kailangan na silang lumipad pabalik sa disyerto. Kinailangan niyang ulitin ng makadalawang beses ang kanyang paalala sa kanila. Nasurpresa siya nang sagutin siya ng isang “Hindi pa tayo puwedeng umalis. Hindi pa nauubos ang tubig!”

Marahil sa isang talong hindi nauubusan ng tubig maikukumpara ang pag-ibig ng Diyos sa atin: Hindi ito nauubusan ng pagmamahal. At walang pagsidlan ang kanyang pagmamalasakit sa atin. Hindi natin dapat pagdudahan ang kabaitan at pagmamalasakit at awa ng Diyos.

“I have seen the Lord!”

St. Mary Magdalene
22 July 2015
John 20:1-2, 11-10


Picture1

Today, we commemorate St. Mary Magdalene.

She is identified as one of the women who accompanied Jesus. She holds the distinction of being at the foot of the cross where Christ was hung, dying, (Mt 27:56; Mk 15:40; Jn 19:25) who witnessed Christ’s burial in the tomb (Mt 27:61; Mk 15:47) and remarkably, she was one of the first recorded eyewitnesses of Christ’s Resurrection (Mt 28:1–10; Mk 16:1–8; Lk 24:10).

In today’s Gospel, Christ’s resurrection transformed her from someone who was once desperately weeping into someone who has been ecstatic upon seeing the Lord.

In her, we can see in its most concrete form, the joy of someone who bears and announces the Gospel.

She who was charged to pass on the message that Christ is risen didn’t merely become a vessel of the message; the very message that Jesus is alive has changed her—forever!

We who profess the same faith in the resurrected Jesus are invited to do the same.

May the message which we have been charged to announce to others ought to touch and transform us first.